ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
31 ม.ค. 66พัทลุงอาคารปฏิบัติการพลังงาน 1/ชั้น 2 /ห้อง 4/12
นายธีรเดช ใหญ่บก
31 ม.ค. 66พัทลุงSc2 ชั้น2 ห้องน้ำหญิง
แม่บ้าน
27 ม.ค. 66พัทลุงSc 2208
นายจิตรพล ประดิษฐธรรม
26 ม.ค. 66พัทลุงSc2ชั้น1 หน้าลิฟต์
แม่บ้าน
26 ม.ค. 66พัทลุงSc2 ชั้น2 หน้าห้องน้ำ
แม่บ้าน
25 ม.ค. 66พัทลุงอาคารพืช
นางสาวมาณี แก้วชนิด
25 ม.ค. 66พัทลุงอาคารพืช
นางสาวมาณี แก้วชนิด
25 ม.ค. 66พัทลุงอาคารพืช
นางสาวมาณี แก้วชนิด
25 ม.ค. 66พัทลุงSc2 ชั้น3 หน้าห้องน้ำ
แม่บ้าน
25 ม.ค. 66พัทลุงSc2 ชั้น2 ห้อง2218
แม่บ้าน
23 ม.ค. 66พัทลุงSc 2 ชั้น 4
แม่บ้าน
19 ม.ค. 66พัทลุงอาคารพลังงาน 1 ตึกเหลือง
นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง
19 ม.ค. 66พัทลุงอาคารพลังงานทดแทน 2 OTOP
นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง
19 ม.ค. 66พัทลุงSC1304
นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง
19 ม.ค. 66พัทลุงSC2312
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี