ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
1 ก.ค. 62พัทลุงห้องสำนักงาน SC1 (ห้องรองคณบดี)
นางพรสวรรค์ คงหนู
1 ก.ค. 62พัทลุงSC2345
ผศ.วรรณฤดี หิรัญรัตน์
29 มิ.ย. 62พัทลุงSC1421 ชั้น 4 SC1
อ.ดร.คณิดา สินใหม
28 มิ.ย. 62พัทลุงห้องพัฒนานิสิต (ห้องพี่เม SC1)
นายวทัญญู ชูประจิตต์
27 มิ.ย. 62พัทลุงอาคารวิทยาศาสตร์ 2/อาคารวิทยาศาสตร์ 1
นางสาวปิยลักษณ์ หนูดำ
26 มิ.ย. 62พัทลุงอาคารเคมีอุตสาหกรรม
นางสาวเรณู สีใหม่
21 มิ.ย. 62พัทลุงอาคารวิทยาศาสตร์ 2
นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
20 มิ.ย. 62พัทลุงอาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นายกฤษณะ เรืองคล้าย
20 มิ.ย. 62พัทลุง1432
นางวรญา ไชยบัณฑิต
18 มิ.ย. 62พัทลุงSc 2527
นายจิตรพล ประดิษฐธรรม
18 มิ.ย. 62สงขลาSC239 ( ห้อง LAB )
นายฉัตรชัย สุนทะโก
18 มิ.ย. 62สงขลาSC527 ( ห้องพัก อาจารย์นิลุบล นวลจันทร์ )
นายฉัตรชัย สุนทะโก
18 มิ.ย. 62สงขลาSC601
นายฉัตรชัย สุนทะโก
18 มิ.ย. 62พัทลุงห้องพัก อ.ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
17 มิ.ย. 62พัทลุงSc2407
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี