ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
25 ต.ค. 62พัทลุงSc1403
ผศ.ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์
24 ต.ค. 62พัทลุงSC2 =ชั้น 3 ห้อง 2342
อ.ดร.พิมพ์ชนา ฮกทา
21 ต.ค. 62สงขลาSC429
นายฉัตรชัย สุนทะโก
18 ต.ค. 62พัทลุงSC2409
นางสาวชามาดา ชัยเจริญ
15 ต.ค. 62พัทลุงSC2212
นางสาวสุพัฒตรา เก้าศรีสุวรรณ
10 ต.ค. 62พัทลุงsc2/3/2338
ผศ.ดร.นิรมล จันทรชาติ
9 ต.ค. 62พัทลุงอาคารวิทยาศาสตร์ 1 ชั้น 4 (ห้องน้ำชาย)
นายศักดิ์ชาย เรืองฤทธิ์
4 ต.ค. 62พัทลุงSC1/2/SC1211
นางสาวนันท์นิชา คงมณี
4 ต.ค. 62พัทลุงSC2212
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
3 ต.ค. 62พัทลุงห้องพัก อ.ดร.อัษฎาวุธ
นางจิราพร วรรณรักษ์
2 ต.ค. 62พัทลุงอาคารวิทยาศาสตร์ 2 ชั้น 3 ห้อง 2318
นายเทวัญ หยู่หนู
2 ต.ค. 62พัทลุงห้อง 4/12 /ชั้น 2 / ตึกปฎิบัิตการพลังงานทดแทน 1 อาคารศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
นายธีรเดช ใหญ่บก
1 ต.ค. 62พัทลุงอาคาร SC1 ชั้น 1 ห้องสำนักงาน
นายวทัญญู ชูประจิตต์
30 ก.ย. 62พัทลุง2431
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
18 ก.ย. 62สงขลาSC430
นายฉัตรชัย สุนทะโก