ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
26 พ.ย. 61พัทลุงห้อง อ.ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
26 พ.ย. 61พัทลุงห้อง ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
26 พ.ย. 61พัทลุงห้องพัก อาจารย์ ดร.พีรนาฏ คิดดี
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
23 พ.ย. 61พัทลุงSC1 /4 / 1424
ผศ.ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม
21 พ.ย. 61พัทลุงอาคารพลังงาน
นางวรญา ไชยบัณฑิต
19 พ.ย. 61พัทลุงsc 2 ชั้น3 ห้อง2306
นางสาวเรณู สีใหม่
16 พ.ย. 61พัทลุงห้องพัก อ.เนตรนภา
นางจิราพร วรรณรักษ์
15 พ.ย. 61พัทลุงห้องเรียน SC1404
ผศ.ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์
15 พ.ย. 61พัทลุงห้องสำนักงานโครงการ วมว. ชั้น 1
นางสาวจุฬาพร โอทอง
13 พ.ย. 61พัทลุงห้องสำนักงาน SC1
นางพรสวรรค์ คงหนู
8 พ.ย. 61พัทลุงห้องพัก ผศ.วรรณฤดี ชั้น 3
นางจิราพร วรรณรักษ์
7 พ.ย. 61พัทลุงsc 2 ชั้น 4 ห้อง 2430
ผศ.ดร.สุดสาคร สิงห์ทอง
6 พ.ย. 61พัทลุงSC2450
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
6 พ.ย. 61พัทลุงอาคารวิทยาศาสตร์ 2 ชั้น 2 ห้อง 2353
นายศรัณย์วิช บุษบา
2 พ.ย. 61พัทลุง์คอมพิวเตอร์โน้ตบุค ผศ.ดร.ศิวพร แซ่วัน
นายกฤษดา สุวรรณการณ์