ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
1 ก.พ. 67พัทลุงSC1413 ห้องทำงาน ผศ.อรยา ปรีชาพานิช
ผศ.อรยา ปรีชาพานิช
31 ม.ค. 67พัทลุงศก324
นางปนัดดา พรหมจรรย์
30 ม.ค. 67พัทลุงหน้าห้องพักอาจารย์ชั้น 3 สาขาวิชาเคมี
นางสาวเรณู สีใหม่
26 ม.ค. 67พัทลุงsc 2515
นางสาวเรณู สีใหม่
25 ม.ค. 67พัทลุงsc 2308
นางสาวเรณู สีใหม่
23 ม.ค. 67พัทลุงSc2311
นายสัณฑวุฒิ ฤทธิ์เลื่อน
22 ม.ค. 67พัทลุงห้องพัก ผศ.ดร.ณัฐธยาน์ ฟาน เบม ชั้น 4
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
22 ม.ค. 67พัทลุงSc1/3/1305
แม่บ้าน
22 ม.ค. 67สงขลาSC217
นายฉัตรชัย สุนทะโก
22 ม.ค. 67สงขลาSC309
นายฉัตรชัย สุนทะโก
19 ม.ค. 67พัทลุงsc2 ชั้น 3 ปีกห้องพักอาจารย์
นายวรวรรธก์ สุขใส
19 ม.ค. 67พัทลุงsc1439
นายวรวรรธก์ สุขใส
18 ม.ค. 67พัทลุงSC2212
นางสาวชามาดา ชัยเจริญ
17 ม.ค. 67พัทลุงSc2
นายศรัณย์วิช บุษบา
16 ม.ค. 67พัทลุงSc2308
รศ.ดร.ศรชัย อินทะไชย