ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
3 ก.ย. 64พัทลุงติดตั้งเครื่อง อ.ดร.สุนิสา
นายศรัณย์วิช บุษบา
3 ก.ย. 64พัทลุงSc2406
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
2 ก.ย. 64พัทลุงsc2303 และ sc2304
นางสาวเรณู สีใหม่
1 ก.ย. 64พัทลุงSC2420
ผศ.ดร.พีรนาฏ คิดดี
31 ส.ค. 64พัทลุงห้องพัก อ.ภรพนา บัวเพ็ชร ชั้น 3 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 1
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
26 ส.ค. 64พัทลุงอาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นายกฤษณะ เรืองคล้าย
25 ส.ค. 64พัทลุงWFH
อ.ดร.วิกาญดา ทองเนื้อแข็ง
24 ส.ค. 64พัทลุงห้องสำนักงาน วมว
นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
24 ส.ค. 64พัทลุงห้องแป้นแก้ว อาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยง
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
19 ส.ค. 64พัทลุงsc 2316 , sc2507
นางสาวเรณู สีใหม่
19 ส.ค. 64พัทลุงsc2332
นางสาวเรณู สีใหม่
17 ส.ค. 64พัทลุงศูนย์เครื่องมือกลาง ห้อง ศก.320
นายปิยพงษ์ ทองดำหยู
11 ส.ค. 64สงขลาคณะวิทยาศาสตร์ ห้อง SC 239 SC 435 SC429 SC 428
นางสาวจันทิมา เจริญศรี
30 ก.ค. 64พัทลุง72/18 หมู่ 1 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม
ผศ.สุดสาคร สิงห์ทอง
7 ก.ค. 64พัทลุงSC1345
นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง