ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
15 ก.ย. 64พัทลุงอาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นายกฤษณะ เรืองคล้าย
14 ก.ย. 64พัทลุงSc2
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
13 ก.ย. 64พัทลุงSC1315
ผศ.ดร.ชลธิรา แสงสุบัน
8 ก.ย. 64พัทลุง2406
นางสาวมาณี แก้วชนิด
8 ก.ย. 64พัทลุง2406
นางสาวมาณี แก้วชนิด
8 ก.ย. 64พัทลุงSc1447 ห้อง server
นายศรัณย์วิช บุษบา
8 ก.ย. 64พัทลุงSC 1448
นายศรัณย์วิช บุษบา
3 ก.ย. 64พัทลุงติดตั้งเครื่อง อ.ดร.สุนิสา
นายศรัณย์วิช บุษบา
3 ก.ย. 64พัทลุงSc2406
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
2 ก.ย. 64พัทลุงsc2303 และ sc2304
นางสาวเรณู สีใหม่
1 ก.ย. 64พัทลุงSC2420
ผศ.ดร.พีรนาฏ คิดดี
31 ส.ค. 64พัทลุงห้องพัก อ.ภรพนา บัวเพ็ชร ชั้น 3 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 1
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
26 ส.ค. 64พัทลุงอาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นายกฤษณะ เรืองคล้าย
25 ส.ค. 64พัทลุงWFH
อ.ดร.วิกาญดา ทองเนื้อแข็ง
24 ส.ค. 64พัทลุงห้องสำนักงาน วมว
นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร