ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
24 ส.ค. 64พัทลุงห้องแป้นแก้ว อาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยง
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
19 ส.ค. 64พัทลุงsc 2316 , sc2507
นางสาวเรณู สีใหม่
19 ส.ค. 64พัทลุงsc2332
นางสาวเรณู สีใหม่
11 ส.ค. 64สงขลาคณะวิทยาศาสตร์ ห้อง SC 239 SC 435 SC429 SC 428
นางสาวจันทิมา เจริญศรี
30 ก.ค. 64พัทลุง72/18 หมู่ 1 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม
ผศ.ดร.สุดสาคร สิงห์ทอง
7 ก.ค. 64พัทลุงSC1345
นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง
7 ก.ค. 64พัทลุงSC1345
นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง
7 ก.ค. 64พัทลุงอาคาร SC1/ชั้น 4/ห้อง SC1417 ห้องพัก อ.ดร.จันทวรรณ น้อยศรี
นางสาวนันท์นิชา คงมณี
6 ก.ค. 64พัทลุงSC1336
นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง
5 ก.ค. 64พัทลุงSC1417
อ.ดร.จันทวรรณ น้อยศรี
2 ก.ค. 64พัทลุงSC2345
ผศ.วรรณฤดี หิรัญรัตน์
2 ก.ค. 64พัทลุงSC2345
ผศ.วรรณฤดี หิรัญรัตน์
2 ก.ค. 64พัทลุงบ้านพัก 72/18 หมู่ 1 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
ผศ.ดร.สุดสาคร สิงห์ทอง
1 ก.ค. 64พัทลุงSc2332
อ.ดร.พนิตา สุมานะตระกูล
30 มิ.ย. 64พัทลุงห้องครู โครงการ วมว.
นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร