ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
3 ต.ค. 61พัทลุงsc 2 ชั้น3 ห้อง2306
นางสาวเรณู สีใหม่
1 ต.ค. 61พัทลุงห้อง SC2423 อ.ดร.นันทิดา สุธรรมวงศ์
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
28 ก.ย. 61พัทลุงSC2450
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
28 ก.ย. 61พัทลุงห้องพัก อ.ธีรเดช เกื้อวงศ์
นายกฤษดา สุวรรณการณ์
26 ก.ย. 61พัทลุงห้องพัก อ.ธวัชชัย คังฆะมะโณ
นางจิราพร วรรณรักษ์
25 ก.ย. 61พัทลุงห้อง SC2423 ห้อง อ.ดร.นันทิดา สุธรรมวงศ์
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
25 ก.ย. 61พัทลุงสำนักงานอาคารSC 2 ชั้น 2 (อรวรรณ)
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
21 ก.ย. 61พัทลุงห้องคอม ชั้น 3 ของผศ.ดร.อุษา
นางจิราพร วรรณรักษ์
21 ก.ย. 61พัทลุงห้องพักทำงาน อ.วิกาญดา ทองเนื้อแข็ง
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
21 ก.ย. 61พัทลุงห้องทำงาน อ.วิกาญดา ทองเนื้อแข็ง
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
21 ก.ย. 61พัทลุงห้องพัก อ.ดร.ปิยาภรณ์
นางจิราพร วรรณรักษ์
20 ก.ย. 61พัทลุงห้องเรียน SC1404
ผศ.ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์
20 ก.ย. 61พัทลุงsc 2430 ชั้น 4 sc 2
ผศ.สุดสาคร สิงห์ทอง
18 ก.ย. 61สงขลาSC316 ( ห้องพักคุณสาวิตรี )
นายฉัตรชัย สุนทะโก
17 ก.ย. 61พัทลุงห้องพัก2323 อ.พิมพ์ชนา
นางจิราพร วรรณรักษ์