ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
5 ก.ค. 62พัทลุงอาคาร SC1 ชั้น 4 ห้องน้ำชาย ฝั่งลิฟต์
นายกฤษดา สุวรรณการณ์
4 ก.ค. 62พัทลุงห้องพักอ.ดร.นันทิดา สุธรรมวงศ์
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
4 ก.ค. 62พัทลุงอาคารวิทยาศาสตร์ 1 - 2 ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (ระหว่างอาคาร)
นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
3 ก.ค. 62พัทลุงห้องsc 2307
นางสาวเรณู สีใหม่
3 ก.ค. 62พัทลุงsc2408
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
2 ก.ค. 62พัทลุงsc2/5/2527
นางปนัดดา พรหมจรรย์
2 ก.ค. 62พัทลุงsc2 /4/sc2406
นางปนัดดา พรหมจรรย์
2 ก.ค. 62พัทลุงsc2526//2406/2450
นางปนัดดา พรหมจรรย์
2 ก.ค. 62พัทลุง2408
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
1 ก.ค. 62พัทลุงห้องสำนักงาน SC1 (ห้องรองคณบดี)
นางพรสวรรค์ คงหนู
1 ก.ค. 62พัทลุงSC2345
ผศ.วรรณฤดี หิรัญรัตน์
29 มิ.ย. 62พัทลุงSC1421 ชั้น 4 SC1
อ.ดร.คณิดา สินใหม
28 มิ.ย. 62พัทลุงห้องพัฒนานิสิต (ห้องพี่เม SC1)
นายวทัญญู ชูประจิตต์
27 มิ.ย. 62พัทลุงอาคารวิทยาศาสตร์ 2/อาคารวิทยาศาสตร์ 1
นางสาวปิยลักษณ์ หนูดำ
26 มิ.ย. 62พัทลุงอาคารเคมีอุตสาหกรรม
นางสาวเรณู สีใหม่