ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
8 ส.ค. 61พัทลุงห้อง SC2420
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
8 ส.ค. 61พัทลุงSC 2420
อ.ดร.พีรนาฏ คิดดี
7 ส.ค. 61พัทลุงโรงshopด้านหลังอาคาร OTOP
นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง
7 ส.ค. 61พัทลุงSC1346
นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง
7 ส.ค. 61พัทลุงห้องsc2225
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
7 ส.ค. 61พัทลุงSC2 ห้อง 2423
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
6 ส.ค. 61พัทลุงห้อง SC2521 คณะวิทยาศาสตร์ 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
6 ส.ค. 61พัทลุงห้อง SC 2523 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
6 ส.ค. 61พัทลุงสำนักงาน SC 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
6 ส.ค. 61พัทลุงอาคารปฏิบัติการกลาง หน้าห้อง ศก 324
นางปนัดดา พรหมจรรย์
2 ส.ค. 61พัทลุงห้องแลป2514
นางจิราพร วรรณรักษ์
24 ก.ค. 61พัทลุงsc2332 ห้อง อ.ดร.พนิตา สุมานะตระกูล
อ.ดร.พนิตา สุมานะตระกูล
23 ก.ค. 61พัทลุงลานข้าง OTOP
นางวรญา ไชยบัณฑิต
23 ก.ค. 61พัทลุงSC2 ห้อง 2425
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
20 ก.ค. 61สงขลาSC336
นายฉัตรชัย สุนทะโก