ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
22 มี.ค. 65พัทลุงSC1203
นางวรญา ไชยบัณฑิต
22 มี.ค. 65พัทลุงSC1203
นางวรญา ไชยบัณฑิต
21 มี.ค. 65พัทลุงห้องผู้บริหาร (ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ นิยะสม)
นางสาวปิยลักษณ์ หนูดำ
17 มี.ค. 65พัทลุงSC2 ห้องพักอาจารย์ ห้อง 2337
ผศ.ดร.จักรพงศ์ ไชยบุรี
14 มี.ค. 65พัทลุงห้องน้ำชาย ฝั่งลิฟต์ ชั้น 4 SC1
นายกฤษดา สุวรรณการณ์
14 มี.ค. 65พัทลุงอาคารพะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ผศ.อานุช คีรีรัฐนิคม
9 มี.ค. 65พัทลุงSc1420
ผศ.ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์
8 มี.ค. 65พัทลุงSc1 ชั้น3 ห้องน้ำชาย, ห้องน้ำหญิง 1337,1338 (ข้างลิฟ)
แม่บ้าน
8 มี.ค. 65พัทลุงอาคารพลังงาน2
แม่บ้าน
7 มี.ค. 65พัทลุงSc1ชั้น2ห้องนํ้าหญิง1225
แม่บ้าน
4 มี.ค. 65พัทลุงSc1ชั้น2 ห้องนัำชายห้อง1215ฝั่งลิฟต์
แม่บ้าน
3 มี.ค. 65พัทลุงตึกสิ่งแวดล้อม
นางสาวชามาดา ชัยเจริญ
3 มี.ค. 65สงขลาคณะวิทยาศาสตร์ ห้อง SC 435
นางสาวจันทิมา เจริญศรี
3 มี.ค. 65พัทลุงSC1523-1524
นายอาณัฐ พริกเล็ก
3 มี.ค. 65พัทลุงอาคารพืช
นางสาวมาณี แก้วชนิด