ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
22 ส.ค. 65พัทลุงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ห้อง วทล.3
นายพันธสิทธิ์ โชคสวัสดิกร
19 ส.ค. 65พัทลุงSC2451
ผศ.ดร.มณฑล เลิศวรปรีชา
18 ส.ค. 65สงขลาชั้น2 ห้องถ่ายเอกสาร
นายฉัตรชัย สุนทะโก
11 ส.ค. 65พัทลุงอาจารย์ ดร.ปิ่นแก้ว ศิริวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาคณิตศาสตร์และสถิติ (เดิมห้อง อ.ไภษัช แซ่จู)
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
11 ส.ค. 65พัทลุงอาคารพฤกษศาสตร์ ห้อง Bio5
ผศ.ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย์
9 ส.ค. 65พัทลุงSc2429 ห้องทำงาน อานุช
ผศ.อานุช คีรีรัฐนิคม
9 ส.ค. 65พัทลุงSc1440
อ.ดร.สุทธิวัฒน์ ทองนาค
8 ส.ค. 65พัทลุงวิทยาศาสตร์ 2 ห้อง SC 2425
อ.ดร.อัคนี ผิวหอม
4 ส.ค. 65พัทลุงsc2313
รศ.ดร.ศรชัย อินทะไชย
3 ส.ค. 65พัทลุงอาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ห้อง วทล.1 (สวาย)
นายพันธสิทธิ์ โชคสวัสดิกร
2 ส.ค. 65พัทลุงสำนักงาน
นางวรญา ไชยบัณฑิต
1 ส.ค. 65พัทลุงศก.320
นายปิยพงษ์ ทองดำหยู
26 ก.ค. 65พัทลุงห้องพัก SC2430 SC 2
ผศ.ดร.สุดสาคร สิงห์ทอง
26 ก.ค. 65พัทลุงอาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ห้อง วทล.1 (สวาย)
นายพันธสิทธิ์ โชคสวัสดิกร
26 ก.ค. 65พัทลุงห้องพักอาจารย์ชั้น 4 SC1430
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น