ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
16 ส.ค. 66พัทลุงSC1/ชั้น 2/SC 1211 (ห้องถ่ายเอกสาร)
นางสาวนันท์นิชา คงมณี
15 ส.ค. 66พัทลุง เพาะชํา
แม่บ้าน
10 ส.ค. 66พัทลุงอาคารพลังงาน1
แม่บ้าน
8 ส.ค. 66พัทลุงSc 2ชั้น 4 ห้อง 2408
แม่บ้าน
7 ส.ค. 66พัทลุงอาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นายพันธสิทธิ์ โชคสวัสดิกร
7 ส.ค. 66พัทลุงSC1419
อ.ดร.วาเรียม ช่วยจันทร์
7 ส.ค. 66พัทลุงSC1220
นายศรัณย์วิช บุษบา
4 ส.ค. 66พัทลุงss2338 ห้อง อาจารย์ ดร.นิรมล จันทรชาติ
นางสาวเรณู สีใหม่
3 ส.ค. 66พัทลุงSC2230
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
27 ก.ค. 66พัทลุงบ้าน รศ.ดร.วรางคณา เรียนสุทธิ์
นายกฤษดา สุวรรณการณ์
24 ก.ค. 66พัทลุงศก 306
นางสาวนุรียา บินต่วน
24 ก.ค. 66พัทลุงศก.306
นางนิษา ไพจิตร
24 ก.ค. 66พัทลุงSC1ชั้น4 ห้องนํ้า1451
แม่บ้าน
24 ก.ค. 66พัทลุงSC1530
นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง
24 ก.ค. 66สงขลาSC239
นายฉัตรชัย สุนทะโก