ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
23 มี.ค. 66พัทลุงห้องน้ำชาย1224sc1ชั้น2หนัาห้องสำนักงาน
แม่บ้าน
23 มี.ค. 66สงขลาSC413
นายฉัตรชัย สุนทะโก
23 มี.ค. 66พัทลุงห้องทำงานคุณครู โครงการทุน วมว. (sc 1)
นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
22 มี.ค. 66พัทลุงวิทยาศาสร์2ชั้น1
แม่บ้าน
22 มี.ค. 66พัทลุงวิทยาศาสร์2ชั้น1
แม่บ้าน
22 มี.ค. 66พัทลุงอาคารพืช ห้อง bio 1
นางสาวมาณี แก้วชนิด
22 มี.ค. 66พัทลุงSc2412
นางสาวมาณี แก้วชนิด
22 มี.ค. 66พัทลุงSc2411
นางสาวมาณี แก้วชนิด
21 มี.ค. 66พัทลุงศก.306
นางนิษา ไพจิตร
21 มี.ค. 66พัทลุงห้องSC1205 คณะวิทยาศาสตร์ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ (ห้องพัก รองคณบดี ผศ.ดร.วิสิทธื์ บุญชุม)
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
20 มี.ค. 66พัทลุงอาคารศูนย์เครื่องมือกลาง (ศก.320) ห้องปฏิบัติการที่นายปิยพงษ์ ทองดำหยู ที่เป็นผู้แลและรับผิดชอบ
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
20 มี.ค. 66พัทลุงเพาะชำ
แม่บ้าน
20 มี.ค. 66พัทลุงSC 1422
นายศรัณย์วิช บุษบา
20 มี.ค. 66พัทลุงห้อง SC1203 (นางสาวปิยลักษณ์ หนูดำ)
นางสาวปิยลักษณ์ หนูดำ
17 มี.ค. 66พัทลุงSc1315
ผศ.ดร.ชลธิรา แสงสุบัน