ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
9 มิ.ย. 65สงขลาตึกวิทยาศาสตร์ ห้อง sc 239
นางสาวจันทิมา เจริญศรี
9 มิ.ย. 65สงขลาตึกวิทยาศาสตร์ ห้อง sc 428
นางสาวจันทิมา เจริญศรี
9 มิ.ย. 65สงขลาตึกวิทยาศาสตร์ ห้อง sc 429
นางสาวจันทิมา เจริญศรี
9 มิ.ย. 65สงขลาตึกวิทยาศาสตร์ ห้อง sc 239 sc 430
นางสาวจันทิมา เจริญศรี
9 มิ.ย. 65สงขลาsc 435
นางสาวจันทิมา เจริญศรี
9 มิ.ย. 65สงขลาsc 229
นางสาวจันทิมา เจริญศรี
9 มิ.ย. 65พัทลุงsc1 ชั้น 4 ห้อง 1424
ผศ.ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม
9 มิ.ย. 65พัทลุงSC2321
ผศ.ดร.เนตรนภา ชะนะ
9 มิ.ย. 65พัทลุงห้อง SC2321
ผศ.ดร.เนตรนภา ชะนะ
9 มิ.ย. 65พัทลุงศก.319
นางวรญา ไชยบัณฑิต
9 มิ.ย. 65พัทลุงSC2345
ผศ.วรรณฤดี หิรัญรัตน์
9 มิ.ย. 65พัทลุงsc2334
นางสาวเรณู สีใหม่
9 มิ.ย. 65พัทลุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์ 2 (ห้องพัก ผศ.ดร.ศรชัย อินทะไชย) สาขาวิชาเคมี ชั้น 3
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
8 มิ.ย. 65พัทลุงห้องน้ำ Sc1 ชั้น 5
ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ สังข์วิสุทธิ์
7 มิ.ย. 65พัทลุงSC1336
นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง