ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
20 มี.ค. 62พัทลุงห้องพัก ผศ.อานุช คีรีรัฐนิคม คณะวิทยาศาสตร 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
20 มี.ค. 62พัทลุงห้องพีกผศ.ดร.สุภฎา คีรีรัฐนิคม อาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
20 มี.ค. 62พัทลุงห้องพักอาจารย์วิกาญดา ทองเนื้อแข็ง คณะวิทยาศาสตร์ 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
20 มี.ค. 62พัทลุงห้องอ.ดร.นันทิดา สุธรรมวงศ์ SC 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
20 มี.ค. 62พัทลุงห้องพัก อ.ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
20 มี.ค. 62พัทลุงห้องสำนักงานSC2
นางจิราพร วรรณรักษ์
18 มี.ค. 62พัทลุงอาคารปฏิบัติการพลังงานทดแทน 2/ชั้น1/ห้องแถว.อุษา
นายธีรเดช ใหญ่บก
18 มี.ค. 62พัทลุงSc1222
อ.ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม
15 มี.ค. 62พัทลุงSC22427
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
14 มี.ค. 62พัทลุงห้องพักอ.ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
14 มี.ค. 62พัทลุงห้องพักผศ.วรรณฤดี
นางจิราพร วรรณรักษ์
13 มี.ค. 62พัทลุงSC2 ชั้น 4 ห้องพัก ผศ.ดร.สุปาณี เลี้ยงพรพรรณ
ผศ.ดร.สุปาณี เลี้ยงพรพรรณ
13 มี.ค. 62พัทลุงSC2 ชั้น 4 ห้องพัก ผศ.ดร.สุปาณี เลี้ยงพรพรรณ
ผศ.ดร.สุปาณี เลี้ยงพรพรรณ
13 มี.ค. 62พัทลุงห้องพักวิทยาศาสตร์ ห้อง 2212
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
8 มี.ค. 62พัทลุงSC2345
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี