ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
17 ส.ค. 61พัทลุงห้องพัก อ.ดร.พนิตา สุมานะตระกูล
นางจิราพร วรรณรักษ์
16 ส.ค. 61พัทลุงอาคาร SC1 ห้อง SC1443
นายกฤษดา สุวรรณการณ์
15 ส.ค. 61พัทลุง1431
นางวรญา ไชยบัณฑิต
14 ส.ค. 61พัทลุงSC1/ชั้น3/ฟ้อง1319
อ.ภรพนา บัวเพชร์
9 ส.ค. 61พัทลุงSc 2527
นายจิตรพล ประดิษฐธรรม
9 ส.ค. 61พัทลุงSc 2526
นายจิตรพล ประดิษฐธรรม
9 ส.ค. 61พัทลุงSc 2526
นายจิตรพล ประดิษฐธรรม
9 ส.ค. 61พัทลุงSc 2524
นายจิตรพล ประดิษฐธรรม
9 ส.ค. 61พัทลุงSC ห้อง 2450
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
9 ส.ค. 61พัทลุงห้องสำนักงาน SC2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
8 ส.ค. 61พัทลุงSC1 ห้องอาจารย์ ดร.ชลธิรา แสงสุบัน
นายวทัญญู ชูประจิตต์
8 ส.ค. 61พัทลุงห้องกายวิภาคศาสตร์ อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง (ศก229)
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
8 ส.ค. 61สงขลาSC308( ห้องพัก อ.ปิยภรณ์ )
นายฉัตรชัย สุนทะโก
8 ส.ค. 61พัทลุงห้องครัวสำนักงาน SC 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
8 ส.ค. 61พัทลุงห้อง SC2420
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี