ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
5 ก.ย. 60พัทลุงห้องพักทำงาน SC2438 อ.ดร.ทวีเดช ไชยนาพงษ์
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
4 ก.ย. 60พัทลุงSC2408
นางสาวชลิดา คงทอง
31 ส.ค. 60พัทลุงห้องพักอาจารย์ ดร.ทวีเดช ไชยนาพษ์ SC2438
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
29 ส.ค. 60พัทลุงSC1421
อ.ดร.คณิดา สินใหม
28 ส.ค. 60พัทลุงSC2408
นางสาวชลิดา คงทอง
28 ส.ค. 60พัทลุงSC2450 SC2451
นางสาวชลิดา คงทอง
28 ส.ค. 60พัทลุงห้องพัก SC2445 อ.ดร.ปวีณา แก้วอุบล
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
24 ส.ค. 60พัทลุงSC2408
นางสาวชลิดา คงทอง
24 ส.ค. 60พัทลุงsc1503
นางวรญา ไชยบัณฑิต
24 ส.ค. 60พัทลุงSC1503
นายศรัณย์วิช บุษบา
24 ส.ค. 60พัทลุงห้องพักอ.ดร.ชัยสิทธิ์ นิยะสม อาคารวิทยาศาสตร์ 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
24 ส.ค. 60พัทลุงSC 1 ชั้น 1 ห้องสำนักงานโครงการ วมว.
นางสาวจุฬาพร โอทอง
22 ส.ค. 60พัทลุงหน้าห้องน้ำชั้น 4
นางวรญา ไชยบัณฑิต
22 ส.ค. 60พัทลุงห้อง SC2448 ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
22 ส.ค. 60พัทลุงห้องพักผศ.ดร.สุุภฎา คีรีรัฐนิคม SC2422
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี