ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
7 พ.ค. 61สงขลาSC218 ( คุณกิติยา )
นายฉัตรชัย สุนทะโก
4 พ.ค. 61พัทลุงห้องพัก อ.ดร.เนตรนภา
นางจิราพร วรรณรักษ์
4 พ.ค. 61พัทลุงห้องพัก อ.ดร.พนิตา สุมานะตระกูล
นางจิราพร วรรณรักษ์
4 พ.ค. 61พัทลุงSC1346
นายวทัญญู ชูประจิตต์
4 พ.ค. 61พัทลุงSC1443
อ.ดร.คณิดา สินใหม
3 พ.ค. 61พัทลุงsc1403
นายวทัญญู ชูประจิตต์
2 พ.ค. 61พัทลุงแจ้งซ่อมโทรศัพท์ห้องพัก อ.ศรชัย
นางจิราพร วรรณรักษ์
2 พ.ค. 61พัทลุง์อาคารพฤกษศาสตร์ ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
2 พ.ค. 61พัทลุงSC2523
นายปริญญา เทพสง
2 พ.ค. 61พัทลุง1346
นางวรญา ไชยบัณฑิต
1 พ.ค. 61สงขลาSC216 ( ห้องประชุมทางไกล )
นายฉัตรชัย สุนทะโก
1 พ.ค. 61พัทลุงอาคาร 1
นางวรญา ไชยบัณฑิต
1 พ.ค. 61พัทลุงSc2351
นายศรัณย์วิช บุษบา
30 เม.ย. 61พัทลุงsc2406
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
27 เม.ย. 61พัทลุงSC2325
นายปริญญา เทพสง