ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
9 ม.ค. 61พัทลุงห้องสำนักงาน วมว.ชั้น1
นางสาวจุฬาพร โอทอง
8 ม.ค. 61พัทลุงsc1 ห้อง 1319
นางวรญา ไชยบัณฑิต
8 ม.ค. 61พัทลุงห้อง SC1418
นายกฤษดา สุวรรณการณ์
5 ม.ค. 61พัทลุงSC 2 ชั้น 5
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
4 ม.ค. 61พัทลุงห้อง SC2523 คณะวิทยาศาสตร์ 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
4 ม.ค. 61พัทลุงห้อง SC2521 คณะวิทยาศาสตร์ 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
4 ม.ค. 61พัทลุงห้องSC 2408 คณะวิทยาศาสตร์ 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
4 ม.ค. 61พัทลุงห้อง SC2409
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
4 ม.ค. 61พัทลุงห้อง SC2401
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
4 ม.ค. 61พัทลุงSC2 ห้อง 2212
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
3 ม.ค. 61พัทลุงห้อง2444(อ.ปรียาลักษณ์)
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
3 ม.ค. 61พัทลุงsc2
นางพรสวรรค์ คงหนู
28 ธ.ค. 60พัทลุงSC 1314
นางวรญา ไชยบัณฑิต
27 ธ.ค. 60พัทลุงห้อง SC2424 อ.ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
26 ธ.ค. 60พัทลุงห้องพัก อ.นันทิดา สุธรรมวงศ์
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี