ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
8 ก.ค. 62พัทลุงSC1209
นายศักดิ์ชาย เรืองฤทธิ์
8 ก.ค. 62พัทลุงห้องโถง อาคารปฏิบัติการเคมีอุตสาหกรรม
อ.ดร.พนิตา สุมานะตระกูล
5 ก.ค. 62พัทลุงศูนย์เครื่องมือกลาง/3/ศก324
นางปนัดดา พรหมจรรย์
5 ก.ค. 62พัทลุงSC2/4/หน้าห้อง2451
นางปนัดดา พรหมจรรย์
5 ก.ค. 62พัทลุงอาคาร SC1 ชั้น 4 ห้องน้ำชาย ฝั่งลิฟต์
นายกฤษดา สุวรรณการณ์
4 ก.ค. 62พัทลุงห้องพักอ.ดร.นันทิดา สุธรรมวงศ์
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
4 ก.ค. 62พัทลุงอาคารวิทยาศาสตร์ 1 - 2 ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (ระหว่างอาคาร)
นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
3 ก.ค. 62พัทลุงห้องsc 2307
นางสาวเรณู สีใหม่
3 ก.ค. 62พัทลุงsc2408
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
2 ก.ค. 62พัทลุงsc2/5/2527
นางปนัดดา พรหมจรรย์
2 ก.ค. 62พัทลุงsc2 /4/sc2406
นางปนัดดา พรหมจรรย์
2 ก.ค. 62พัทลุงsc2526//2406/2450
นางปนัดดา พรหมจรรย์
2 ก.ค. 62พัทลุง2408
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
1 ก.ค. 62พัทลุงห้องสำนักงาน SC1 (ห้องรองคณบดี)
นางพรสวรรค์ คงหนู
1 ก.ค. 62พัทลุงSC2345
ผศ.วรรณฤดี หิรัญรัตน์