ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
6 ส.ค. 61พัทลุงห้อง SC2521 คณะวิทยาศาสตร์ 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
6 ส.ค. 61พัทลุงห้อง SC 2523 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
6 ส.ค. 61พัทลุงสำนักงาน SC 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
6 ส.ค. 61พัทลุงอาคารปฏิบัติการกลาง หน้าห้อง ศก 324
นางปนัดดา พรหมจรรย์
2 ส.ค. 61พัทลุงห้องแลป2514
นางจิราพร วรรณรักษ์
24 ก.ค. 61พัทลุงsc2332 ห้อง อ.ดร.พนิตา สุมานะตระกูล
อ.ดร.พนิตา สุมานะตระกูล
23 ก.ค. 61พัทลุงลานข้าง OTOP
นางวรญา ไชยบัณฑิต
23 ก.ค. 61พัทลุงSC2 ห้อง 2425
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
20 ก.ค. 61สงขลาSC336
นายฉัตรชัย สุนทะโก
19 ก.ค. 61พัทลุงห้องกายวิภาคศาสตร์ฯ อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง ชั้น 2
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
19 ก.ค. 61พัทลุงOTOP ห้องแลป
นางวรญา ไชยบัณฑิต
17 ก.ค. 61พัทลุงห้อง SC2438
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
12 ก.ค. 61พัทลุงSC2208
นายปริญญา เทพสง
12 ก.ค. 61พัทลุงอาคารวิทยาศาสตร์1/ชั้น 1/ห้องสำนักงาน วมว.
นางสาวจุฬาพร โอทอง
11 ก.ค. 61พัทลุงห้องเฮอบาเรี่ยม
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี