ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
27 ต.ค. 60พัทลุงสำนักงานSC2
นางจิราพร วรรณรักษ์
27 ต.ค. 60พัทลุงแอร์ห้องพัก อ.ดร.พิมพ์ชนา ชั้น 3
นางจิราพร วรรณรักษ์
27 ต.ค. 60พัทลุงห้อง SC2521 อาคารปฏิบัติอาคารวิทยาศาสตร์ 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
27 ต.ค. 60พัทลุงอาคารปฏิบัติการเคมีอุตสาหกรรม
อ.ดร.พนิตา สุมานะตระกูล
27 ต.ค. 60พัทลุงsc 2451
นายคทายุทธ์ คงมณี
27 ต.ค. 60พัทลุงsc 2428
นายคทายุทธ์ คงมณี
27 ต.ค. 60พัทลุงห้อง 1219
นายคทายุทธ์ คงมณี
24 ต.ค. 60พัทลุงห้อง SC 2212 ตึกคณะวิทยาศาสตร์ 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
24 ต.ค. 60พัทลุงห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือกลาง
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
22 ต.ค. 60พัทลุงSC1449
อ.ดร.คณิดา สินใหม
12 ต.ค. 60พัทลุงห้อง SC2212 คณะวิทยาศาสตร์ 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
11 ต.ค. 60พัทลุงอาคารปฏิบัติการเคมีอุตสาหกรรม
อ.ดร.พนิตา สุมานะตระกูล
11 ต.ค. 60พัทลุงSC1209
นางสาวปิยลักษณ์ หนูดำ
11 ต.ค. 60พัทลุงชั้น 5ห้อง 2514,2508,2507,2511 และชั้น 3 ห้อง2308,2309,2312,2313
นางจิราพร วรรณรักษ์
8 ต.ค. 60พัทลุงอาคาร sc2 ชั้น 3 ห้อง 2332
อ.ดร.พนิตา สุมานะตระกูล