ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
21 ก.พ. 61พัทลุงห้อง 2206
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
21 ก.พ. 61พัทลุงSc1532
นายปริญญา เทพสง
20 ก.พ. 61พัทลุงห้องพักทำงาน ผศ.อานุช คีรีรัฐนิคม
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
19 ก.พ. 61พัทลุงห้อง SC2521 2522
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
19 ก.พ. 61พัทลุงSC2446
ผศ.ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย์
19 ก.พ. 61สงขลาห้องพัก อ.สุดา
นายฉัตรชัย สุนทะโก
19 ก.พ. 61พัทลุงSCข2 (ห้องทำงาน SCข2428)
ผศ.ดร.มณฑล เลิศวรปรีชา
19 ก.พ. 61พัทลุงห้อง sC2521 2522
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
19 ก.พ. 61สงขลาห้องเรียน SC525
นายฉัตรชัย สุนทะโก
16 ก.พ. 61พัทลุงSC1222
อ.ดร.คณิดา สินใหม
16 ก.พ. 61พัทลุงชั้น 5 ห้อง SC2523 คณะวิทยาศาสตร์ 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
14 ก.พ. 61พัทลุงห้องพักผศ.อานุช คีรีรัฐนิคม
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
14 ก.พ. 61พัทลุงห้องอ.นันทิดา สุธรรมวงศ์
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
13 ก.พ. 61พัทลุง1404
นางวรญา ไชยบัณฑิต
8 ก.พ. 61พัทลุงใต้อาคารวิทยาศาสตร์ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร