ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
8 ก.พ. 64พัทลุงห้อง2219
นางจิราพร วรรณรักษ์
8 ก.พ. 64พัทลุง2217
นางสาวมาณี แก้วชนิด
8 ก.พ. 64พัทลุงอาคารปฏิบัติการพลังงาน 1 / ชั้น 1 / บริเวณหนเช้าห้องแลปแอ็ดวานซ์
นายธีรเดช ใหญ่บก
5 ก.พ. 64พัทลุงSC1417
อ.ดร.จันทวรรณ น้อยศรี
3 ก.พ. 64สงขลาSC315
นายฉัตรชัย สุนทะโก
3 ก.พ. 64พัทลุงห้อง2219
นางจิราพร วรรณรักษ์
1 ก.พ. 64พัทลุงSC1320
ผศ.ดร.พชร ผลนาค
26 ม.ค. 64พัทลุงSC 2212
นางสาวสุพัฒตรา เก้าศรีสุวรรณ
21 ม.ค. 64พัทลุงห้องทำงาน อานุช SC 2 ชั้น 4
ผศ.อานุช คีรีรัฐนิคม
20 ม.ค. 64พัทลุงSC 1220
นายศรัณย์วิช บุษบา
20 ม.ค. 64สงขลาห้องพักอาจารย์ 423
ผศ.มารีนา มะหนิ
19 ม.ค. 64พัทลุงตรวจเช็กคอมพิวเตอร์ (โน้ตบุค) รุ่นเก่า พร้อมใช้งานห้องประชุม วมว.
นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
19 ม.ค. 64พัทลุงลานไหว้พระพุทธรูป (ลานหญ้าสีเขียว)
นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
19 ม.ค. 64พัทลุงห้องประชุม วมว.
นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
19 ม.ค. 64พัทลุงห้องครู โครงการ วมว.
นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร