ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
31 พ.ค. 61พัทลุงSC2 ชั้น 1 ห้องเลี้ยงหนูทดลอง
นายปริญญา เทพสง
30 พ.ค. 61สงขลาSC410 คณะวิทยาศาสตร์
นางวารุณี มะโณสงค์
25 พ.ค. 61พัทลุงsc 2312 ห้องเครื่องชั่ง
นางสาวเรณู สีใหม่
23 พ.ค. 61พัทลุงห้องสำนักงานSC2
นางจิราพร วรรณรักษ์
21 พ.ค. 61พัทลุงSC2446
ผศ.ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย์
21 พ.ค. 61พัทลุงSc2345
นายวรวรรธก์ สุขใส
21 พ.ค. 61พัทลุงSC2 2206
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
21 พ.ค. 61พัทลุงห้องอ.ดร.เนตรนภา และห้องพัก ผศ.วรรณฤดี
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
21 พ.ค. 61พัทลุงSC2 2345
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
20 พ.ค. 61พัทลุงsc2433
ผศ.ดร.ธนพล อยู่เย็น
16 พ.ค. 61สงขลาSC421
นายฉัตรชัย สุนทะโก
16 พ.ค. 61สงขลาSC204
ผศ.ดร.จิราพร ช่อมณี
16 พ.ค. 61พัทลุงSC1 ชั้น 3 ห้อง 1347
อ.ศุภลักษณ์ นาคนุ่น
15 พ.ค. 61สงขลาSC204
ผศ.ดร.จิราพร ช่อมณี
15 พ.ค. 61พัทลุงSC1503(ห้องทำงาน)
นางทิพย์รัตน์ เหล่าเกียรติกุล