ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
8 ก.ค. 65พัทลุงsc1515
อ.ดร.วาเรียม ช่วยจันทร์
7 ก.ค. 65พัทลุงSC1443
นายศรัณย์วิช บุษบา
7 ก.ค. 65พัทลุงSC 1443
นายศรัณย์วิช บุษบา
7 ก.ค. 65พัทลุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์ 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยเขตพัทลุง (ผศ.สุดสาคร สิงห์ทอง)
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
7 ก.ค. 65พัทลุงSC2226
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
7 ก.ค. 65พัทลุงSC 1420
ผศ.ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์
6 ก.ค. 65พัทลุงห้อง SC2441
ผศ.ดร.สุปาณี เลี้ยงพรพรรณ
6 ก.ค. 65พัทลุงศก.229
นางสาวสาคร คงสุด
5 ก.ค. 65พัทลุงSC1413 ห้องทำงาน ผศ.อรยา ปรีชาพานิช
ผศ.อรยา ปรีชาพานิช
5 ก.ค. 65พัทลุงศก.229
นางสาวสาคร คงสุด
5 ก.ค. 65พัทลุงSC2/ชั้น 3/ห้อง SC2324
นางสาวนันท์นิชา คงมณี
5 ก.ค. 65พัทลุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์ 2 (ห้อง ผศ.ดร.ศรชัย อินทะไชย) SC2340
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
4 ก.ค. 65พัทลุงsc2 ห้องsc2414
นางปนัดดา พรหมจรรย์
4 ก.ค. 65พัทลุงsc2 ห้องsc2406
นางปนัดดา พรหมจรรย์
4 ก.ค. 65พัทลุงSc2526
นายจิตรพล ประดิษฐธรรม