ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
12 ม.ค. 64พัทลุงห้องครู โครงการ วมว.
นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
12 ม.ค. 64พัทลุงห้องรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต SC2104
นายศักดิ์ชาย เรืองฤทธิ์
12 ม.ค. 64พัทลุงอาคาร SC1/ชั้น 2/ห้องรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
นางสาวอัจฉรา ขุนลึก
11 ม.ค. 64พัทลุงsC2 ห้องปฏิบัติการ SC 2451
ผศ.ดร.มณฑล เลิศวรปรีชา
9 ม.ค. 64พัทลุงsc1426
รศ.ดร.ศิวพร แซ่วัน
7 ม.ค. 64พัทลุงห้องพัก 2424
อ.ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์
6 ม.ค. 64พัทลุงสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
5 ม.ค. 64พัทลุงsc2 ห้อง2308
นางสาวเรณู สีใหม่
28 ธ.ค. 63พัทลุงSC1203 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 1
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
24 ธ.ค. 63พัทลุง1213
นางวรญา ไชยบัณฑิต
22 ธ.ค. 63พัทลุงSc 2212
นายจิตรพล ประดิษฐธรรม
22 ธ.ค. 63พัทลุงห้องพัก ผศ.ดร.นันทรัตน์ พฤกษาพิทักษ์
นางจิราพร วรรณรักษ์
22 ธ.ค. 63พัทลุงห้องปฏิบัติการชีวเคมี อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
20 ธ.ค. 63พัทลุงsC2 ห้องปฏิบัติการ SC 2451
ผศ.ดร.มณฑล เลิศวรปรีชา
18 ธ.ค. 63พัทลุงSC2409
นางสาวชามาดา ชัยเจริญ