ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
7 ก.ค. 64พัทลุงSC1345
นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง
7 ก.ค. 64พัทลุงSC1345
นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง
7 ก.ค. 64พัทลุงอาคาร SC1/ชั้น 4/ห้อง SC1417 ห้องพัก อ.ดร.จันทวรรณ น้อยศรี
นางสาวนันท์นิชา คงมณี
6 ก.ค. 64พัทลุงSC1336
นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง
5 ก.ค. 64พัทลุงSC1417
อ.ดร.จันทวรรณ น้อยศรี
2 ก.ค. 64พัทลุงSC2345
ผศ.วรรณฤดี หิรัญรัตน์
2 ก.ค. 64พัทลุงSC2345
ผศ.วรรณฤดี หิรัญรัตน์
2 ก.ค. 64พัทลุงบ้านพัก 72/18 หมู่ 1 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
ผศ.ดร.สุดสาคร สิงห์ทอง
1 ก.ค. 64พัทลุงSc2332
อ.ดร.พนิตา สุมานะตระกูล
30 มิ.ย. 64พัทลุงห้องครู โครงการ วมว.
นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
30 มิ.ย. 64พัทลุงSC1203
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
29 มิ.ย. 64พัทลุงห้องSC1204และ SC1206
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
29 มิ.ย. 64พัทลุงห้องSC1204และ SC1206
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
25 มิ.ย. 64พัทลุงSC1345
นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง
17 มิ.ย. 64พัทลุงSC2220
นางสุธันยารัต ชูสง