ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
18 ส.ค. 63พัทลุงอ.ทิพย์ทิวา
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
18 ส.ค. 63พัทลุงSC2220
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
18 ส.ค. 63พัทลุงSC1320
ผศ.ดร.พชร ผลนาค
17 ส.ค. 63พัทลุงอาคารปฏิบัติการเคมีอุตสาหกรรม
อ.ดร.พนิตา สุมานะตระกูล
16 ส.ค. 63พัทลุงSc2427
อ.ดร.เกษศิรินทร์ รัทจร
14 ส.ค. 63พัทลุงอาคารปฏิบัติการพฤกษศาสตร์
นางสาวมาณี แก้วชนิด
14 ส.ค. 63พัทลุงsc2450
นางปนัดดา พรหมจรรย์
14 ส.ค. 63พัทลุงsc2526
นางปนัดดา พรหมจรรย์
13 ส.ค. 63พัทลุงSC2447
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
13 ส.ค. 63พัทลุงอาคารปฏิบัติการพฤกษศาสตร์
นางสาวมาณี แก้วชนิด
13 ส.ค. 63พัทลุงอาคารปฏิบัติการพลังงาน 1 ตึกส้ม
นายธีรเดช ใหญ่บก
11 ส.ค. 63พัทลุงsc2 ห้อง2508
นางสาวเรณู สีใหม่
10 ส.ค. 63พัทลุงSc2332
อ.ดร.พนิตา สุมานะตระกูล
7 ส.ค. 63พัทลุงห้องพัก ผศ.ดร.พีรนาฏ คิดดี คณะวิทยาศาสตร์ 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
7 ส.ค. 63พัทลุงศก320
นายปิยพงษ์ ทองดำหยู