ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
14 ธ.ค. 65พัทลุงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นายพันธสิทธิ์ โชคสวัสดิกร
14 ธ.ค. 65พัทลุงsC2 พัก ฆฉ2428
ผศ.ดร.มณฑล เลิศวรปรีชา
13 ธ.ค. 65พัทลุงศก.229
นางสาวสาคร คงสุด
7 ธ.ค. 65พัทลุงอาคารพืช ห้องbio 10
นางสาวมาณี แก้วชนิด
7 ธ.ค. 65พัทลุงอาคารพืช ห้อง bio10
นางสาวมาณี แก้วชนิด
5 ธ.ค. 65พัทลุงอาคารพืช
นางสาวมาณี แก้วชนิด
2 ธ.ค. 65พัทลุงSc.2 ชั้น 4
แม่บ้าน
1 ธ.ค. 65พัทลุงศก.229
นางสาวสาคร คงสุด
30 พ.ย. 65พัทลุงsc2ชั้น5 ห้อง2508 ห้อง2509
แม่บ้าน
30 พ.ย. 65พัทลุงSC2509
นายปริญญา เทพสง
30 พ.ย. 65สงขลาตึกวิทยาศาสตร์ sc
นางสาวจันทิมา เจริญศรี
30 พ.ย. 65สงขลาตึกวิทยาศาสตร์ sc 435
นางสาวจันทิมา เจริญศรี
30 พ.ย. 65สงขลาตึกวิทยาศาสตร์ sc 316
นางสาวจันทิมา เจริญศรี
29 พ.ย. 65พัทลุงsc1426
รศ.ดร.ศิวพร แซ่วัน
29 พ.ย. 65พัทลุงSC1413 ห้องทำงาน ผศ.อรยา ปรีชาพานิช
ผศ.อรยา ปรีชาพานิช