ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
23 เม.ย. 62สงขลาSC413 ( ห้องพัก อ.อนุรักษ์ )
นายฉัตรชัย สุนทะโก
19 เม.ย. 62สงขลาSC216
นายฉัตรชัย สุนทะโก
9 เม.ย. 62พัทลุงsc 2 ชั้น 4 ห้อง 2430
ผศ.สุดสาคร สิงห์ทอง
5 เม.ย. 62พัทลุงsc1443
นายวรวรรธก์ สุขใส
2 เม.ย. 62พัทลุงห้อง ศก 326
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
28 มี.ค. 62พัทลุงห้องทำงาน ผศ.อานุช คีรีรัฐนิคม
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
28 มี.ค. 62พัทลุงsc 1348
นายสุเจนต์ พรหมเหมือน
25 มี.ค. 62สงขลาห้อง SC2441
ผศ.ดร.สุปาณี เลี้ยงพรพรรณ
25 มี.ค. 62พัทลุงSC1 ชั้น 5 ห้อง SC1503
นายศรัณย์วิช บุษบา
21 มี.ค. 62พัทลุงห้องพักทำงานอ.ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
20 มี.ค. 62พัทลุงห้องปฏิบัติการอาคารเคมีอุตสาหกรรม
อ.ดร.พนิตา สุมานะตระกูล
20 มี.ค. 62พัทลุงSC2351
นางจิราพร วรรณรักษ์
20 มี.ค. 62พัทลุงนางสาวชามาดา ชัยเจริญ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
20 มี.ค. 62พัทลุงนายกฤษณะ เรืองคล้าย อาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
20 มี.ค. 62พัทลุงนายพันธสิทธิ์ โชคสวัสดิกร อาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี