ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
19 พ.ย. 62พัทลุงsc1427
รศ.ดร.วรางคณา เรียนสุทธิ์
19 พ.ย. 62พัทลุงสำนักงานคณะวิทย์ SC2
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
15 พ.ย. 62พัทลุงsc2318
นายเทวัญ หยู่หนู
15 พ.ย. 62พัทลุงอาคารพืช
นางสาวมาณี แก้วชนิด
14 พ.ย. 62สงขลาSC530
อ.ดร.จารุวัตร จันทร์ประดิษฐ์
13 พ.ย. 62พัทลุงSC2220 ห้องสำนักงาน
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
12 พ.ย. 62พัทลุงSC1 ชั้น 1
นายปริญญา เทพสง
12 พ.ย. 62พัทลุงห้องรองคณบดี
นายศักดิ์ชาย เรืองฤทธิ์
11 พ.ย. 62พัทลุงSC 2506
นายสัณฑวุฒิ ฤทธิ์เลื่อน
11 พ.ย. 62พัทลุงห้อง SC1443
นายกฤษดา สุวรรณการณ์
8 พ.ย. 62พัทลุงsc1426
รศ.ดร.ศิวพร แซ่วัน
8 พ.ย. 62พัทลุงSC2524
นายจิตรพล ประดิษฐธรรม
8 พ.ย. 62พัทลุงSC2526
นายจิตรพล ประดิษฐธรรม
5 พ.ย. 62พัทลุงsc 2 ชั้น 4 ห้อง 2430
ผศ.ดร.สุดสาคร สิงห์ทอง
5 พ.ย. 62พัทลุงSC1 ชั้น 3 SC1318
นายวรวรรธก์ สุขใส