ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
12 ก.ย. 62พัทลุงผศ.ดร.เนตรนภา ชะนะ
นางจิราพร วรรณรักษ์
4 ก.ย. 62พัทลุงห้องสำนักงานคณะวิทยาสาสตร์ SC 1203
นางสาวธัญญารัตน์ อ่อนทอง
4 ก.ย. 62พัทลุงSC2427
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
3 ก.ย. 62สงขลาSC413
นายฉัตรชัย สุนทะโก
3 ก.ย. 62พัทลุงSc 2 (ห้อง 2212)
นางสาวมาณี แก้วชนิด
3 ก.ย. 62พัทลุงSc2434
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
2 ก.ย. 62พัทลุงSC2425
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
2 ก.ย. 62พัทลุงsc2526
นางปนัดดา พรหมจรรย์
28 ส.ค. 62พัทลุงSC2220 ห้องสำนักงาน
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
27 ส.ค. 62พัทลุงSc2427
อ.ดร.เกษศิรินทร์ รัทจร
22 ส.ค. 62พัทลุงSC2211
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
22 ส.ค. 62พัทลุงSC2211 และ 2210
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
22 ส.ค. 62พัทลุงSC2210
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
22 ส.ค. 62พัทลุงSC2211
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
13 ส.ค. 62พัทลุงศก320 (ปิยะพงษ์)
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น