ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
13 ม.ค. 63พัทลุงปฏิบัติการ SC 2451
ผศ.ดร.มณฑล เลิศวรปรีชา
10 ม.ค. 63พัทลุงsc2407
นางสาวมาณี แก้วชนิด
8 ม.ค. 63พัทลุงห้องน้ำชั้น 2 SC2 ฝั่งบันได
นางจิราพร วรรณรักษ์
7 ม.ค. 63สงขลา407 ห้องพัก อ.สิริพร
นายฉัตรชัย สุนทะโก
6 ม.ค. 63พัทลุงห้อง Sc2321 อาคารวิทยาศาสตร์ 2
ผศ.ดร.เนตรนภา ชะนะ
2 ม.ค. 63พัทลุงศก 324
นายจิตรพล ประดิษฐธรรม
24 ธ.ค. 62พัทลุงปฏิบัติการ SC 2451
ผศ.ดร.มณฑล เลิศวรปรีชา
23 ธ.ค. 62พัทลุงSC2410
นางสาวชามาดา ชัยเจริญ
17 ธ.ค. 62สงขลาSC239 ( ห้อง LAB )
นายฉัตรชัย สุนทะโก
17 ธ.ค. 62พัทลุงศูนย์เครื่องมือกลาง (ศก227)
นางสาวชามาดา ชัยเจริญ
16 ธ.ค. 62พัทลุงSC1413
ผศ.อรยา ปรีชาพานิช
12 ธ.ค. 62พัทลุงSc2
รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์
12 ธ.ค. 62สงขลาSC239
นายฉัตรชัย สุนทะโก
12 ธ.ค. 62พัทลุงอาคารวิทยาศาสตร์ 2 ชั้น 3 ห้อง 2318
นายเทวัญ หยู่หนู
11 ธ.ค. 62สงขลาอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สงขลา
นางกาญจนา ชูศิริ