ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
1 ก.ย. 63พัทลุงSC2450
ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ นิยะสม
1 ก.ย. 63พัทลุงสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
นางสาวศุภลักษณ์ น้ำด้วง
1 ก.ย. 63พัทลุงอาคารปฏิบัติการทางพฤกษศาสตร์
ผศ.ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย์
1 ก.ย. 63พัทลุงอ.อรสา
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
1 ก.ย. 63พัทลุงอ.ภูมิน
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
1 ก.ย. 63พัทลุงห้องอ.พิมประภา
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
31 ส.ค. 63พัทลุงsc2 ห้อง2308
นางสาวเรณู สีใหม่
31 ส.ค. 63พัทลุงSc2332
อ.ดร.พนิตา สุมานะตระกูล
31 ส.ค. 63พัทลุงอาคารปฏิบัติการพฤกษศาสตร์
นางสาวมาณี แก้วชนิด
31 ส.ค. 63พัทลุงศก217
นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง
28 ส.ค. 63สงขลาSC525 ( ห้องเรียน )
นายฉัตรชัย สุนทะโก
27 ส.ค. 63พัทลุงห้องทำงาน SC 2 ห้อง 2429
ผศ.อานุช คีรีรัฐนิคม
27 ส.ค. 63พัทลุงSC2 ชั้น4 ห้องSC2422
อ.ดร.ภูมิน นุตรทัต
25 ส.ค. 63พัทลุงsc1426
รศ.ดร.ศิวพร แซ่วัน
25 ส.ค. 63พัทลุงsc2 ห้องsc2431
ผศ.ดร.เตือนตา ร่าหมาน