ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
28 เม.ย. 60พัทลุงช่วยดูสัญณานอินเตอร์เน็ตห้องพัก อ.อานอบ 2341
นางจิราพร วรรณรักษ์
27 เม.ย. 60พัทลุงsc1444
นายศรัณย์วิช บุษบา
27 เม.ย. 60พัทลุงอาคาร SC1 ชั้น 4 ห้อง SC1422
นายกฤษดา สุวรรณการณ์
25 เม.ย. 60พัทลุงSC2431
นางสาวชลิดา คงทอง
24 เม.ย. 60พัทลุงห้องพักอ.อานอบ sc2341
นางจิราพร วรรณรักษ์
24 เม.ย. 60พัทลุงsc2414
นางสาวชลิดา คงทอง
24 เม.ย. 60พัทลุงSC2451
นางสาวชลิดา คงทอง
24 เม.ย. 60พัทลุงSC1532
นางสาวกัญชริญา พรหมแก้ว
24 เม.ย. 60พัทลุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์ 2 ห้อง อ.ศุภารัตน์ สุทธิมุสิก
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
24 เม.ย. 60พัทลุงห้องน้ำชั้น 3 ฝั่งผู้หญิง
นางจิราพร วรรณรักษ์
21 เม.ย. 60พัทลุงSC1 / 4 / SC1411
อ.ดร.นิชากรณ์ พันธ์คง
21 เม.ย. 60พัทลุงSC1 / 4 / SC1411
อ.ดร.นิชากรณ์ พันธ์คง
20 เม.ย. 60พัทลุงSC1421
อ.ดร.คณิดา สินใหม
20 เม.ย. 60พัทลุงSC2212
นางสาวชลิดา คงทอง
19 เม.ย. 60พัทลุงSC2451
นางสาวชลิดา คงทอง