ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
21 ต.ค. 65พัทลุง เพาะชํา
แม่บ้าน
21 ต.ค. 65พัทลุง เพาะชํา
แม่บ้าน
21 ต.ค. 65พัทลุงSc2 ชั้น3 ห้อง2312
แม่บ้าน
21 ต.ค. 65พัทลุงsc2 ชั้น3 ห้อง2313
แม่บ้าน
21 ต.ค. 65พัทลุงSc2ชั้น3 ห้อง 2307
แม่บ้าน
20 ต.ค. 65พัทลุงSc2 ชั้น2ห้อง2226
แม่บ้าน
20 ต.ค. 65พัทลุงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นายพันธสิทธิ์ โชคสวัสดิกร
19 ต.ค. 65พัทลุงsc 2507
นางสาวเรณู สีใหม่
19 ต.ค. 65พัทลุงsc2350
นางสาวเรณู สีใหม่
18 ต.ค. 65พัทลุงSC1ชั้น4
แม่บ้าน
18 ต.ค. 65พัทลุงศก.229
นางสาวสาคร คงสุด
18 ต.ค. 65พัทลุงSc2ชั้น 2ห้องน้ำชาย2215
แม่บ้าน
18 ต.ค. 65พัทลุงSc2 ชั้น2
แม่บ้าน
17 ต.ค. 65พัทลุงsC2 ห้องปฏิบัติการ SC 2451
ผศ.ดร.มณฑล เลิศวรปรีชา
17 ต.ค. 65พัทลุงห้องวิจัย2 และ ท่อที่ต่อเข้ากับตู้กดน้ำ ห้องโถงกลางอาคารปฏิบัติการเคมีอุตสาหกรรม
อ.ดร.พนิตา สุมานะตระกูล