ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
11 ม.ค. 67พัทลุงSc2212
นางสาวธิดารัตน์ สงสุข
11 ม.ค. 67พัทลุงSc2ชั้น 3 ห้อง2344และห้อง2348
นายวิทยา ยิ้มด้วง
11 ม.ค. 67พัทลุงsc 2308
นางสาวเรณู สีใหม่
10 ม.ค. 67พัทลุงอาคารพืชห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 1 (Bio 5)
นางสาวมาณี แก้วชนิด
10 ม.ค. 67พัทลุงอาคารพืชห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 1( Bio 5)
นางสาวมาณี แก้วชนิด
10 ม.ค. 67พัทลุงสำนักงานคณะฯ
นางจิราพร วรรณรักษ์
9 ม.ค. 67พัทลุงอาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ 1 (ห้องสำนักงาน SC1203)
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
9 ม.ค. 67พัทลุงSC2/ชั้น2/2527
นางปนัดดา พรหมจรรย์
9 ม.ค. 67พัทลุงศก.326
นางวรญา ไชยบัณฑิต
8 ม.ค. 67พัทลุงSc2340
รศ.ดร.ศรชัย อินทะไชย
8 ม.ค. 67พัทลุงSC1 ชั้น 1 ห้องสำนักงานโครงการ วมว. - ม.ทักษิณ
นางสาวปาริชาติ รอดปาน
8 ม.ค. 67พัทลุงSC1 ชั้น 4 ห้อง 1448
นายศรัณย์วิช บุษบา
5 ม.ค. 67พัทลุงอาคารพลังงาน 1 ชั้น 1 ห้องน้ำขาย
แม่บ้าน
5 ม.ค. 67พัทลุงSC1342
นายปริญญา เทพสง
5 ม.ค. 67พัทลุงSC1211
นายปริญญา เทพสง