ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
29 ส.ค. 61พัทลุงSC2 ห้อง 2441
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
29 ส.ค. 61พัทลุงSc2 ห้อง 2408
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
29 ส.ค. 61พัทลุงSC2224
นางจิราพร วรรณรักษ์
28 ส.ค. 61พัทลุงsc 2212
นางสาวชามาดา ชัยเจริญ
27 ส.ค. 61พัทลุงSC 2226
นางจิราพร วรรณรักษ์
27 ส.ค. 61พัทลุง4 sc2 ห้อง 2432
รศ.ดร.พฤทฐิภร ศุภพล
24 ส.ค. 61พัทลุงSC2 ห้อง 2427
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
23 ส.ค. 61พัทลุง1404
นางวรญา ไชยบัณฑิต
23 ส.ค. 61พัทลุงอ.ณัฐธยาน์ ฟาน เบม
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
23 ส.ค. 61พัทลุงอ.ชัยสิทธิ์
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
23 ส.ค. 61พัทลุงอ.สุปราณี
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
23 ส.ค. 61พัทลุงผศ.ดร.นุกูล
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
23 ส.ค. 61พัทลุงอ.พนิตา กงซุ่น
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
23 ส.ค. 61พัทลุงอ.พนิตา สุมานะตระกูล
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
22 ส.ค. 61พัทลุง1404
นางวรญา ไชยบัณฑิต