ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
14 ก.ย. 61พัทลุง1530
นางวรญา ไชยบัณฑิต
13 ก.ย. 61พัทลุงห้องเรียน SC1404
ผศ.ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์
13 ก.ย. 61พัทลุงห้องสำนักงานSC2
นางจิราพร วรรณรักษ์
13 ก.ย. 61พัทลุงอ.พฤฐิพร
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
13 ก.ย. 61พัทลุงอาคาร SC1 ห้อง SC1443
นายกฤษดา สุวรรณการณ์
12 ก.ย. 61พัทลุงsc1426
นางวรญา ไชยบัณฑิต
12 ก.ย. 61พัทลุงsc2 ชั้น 4 ห้อง 2430
ผศ.ดร.สุดสาคร สิงห์ทอง
12 ก.ย. 61พัทลุงห้อง SC2441
ผศ.ดร.สุปาณี เลี้ยงพรพรรณ
12 ก.ย. 61พัทลุงsc2 ชั้น 4 ห้อง 2430
ผศ.ดร.สุดสาคร สิงห์ทอง
12 ก.ย. 61พัทลุงsc2 ชั้น 4 ห้อง 2430
ผศ.ดร.สุดสาคร สิงห์ทอง
12 ก.ย. 61พัทลุงsc2 ชั้น 4 ห้อง 2430
ผศ.ดร.สุดสาคร สิงห์ทอง
12 ก.ย. 61พัทลุงsc2 ชั้น 4 ห้อง 2430
ผศ.ดร.สุดสาคร สิงห์ทอง
12 ก.ย. 61พัทลุงsc2 ชั้น 4 ห้อง 2430
ผศ.ดร.สุดสาคร สิงห์ทอง
12 ก.ย. 61พัทลุงห้องเก็บอุปกรณ์ (ห้องพักเรณู)
นางจิราพร วรรณรักษ์
11 ก.ย. 61พัทลุงอาคารปฎิบัติการพลังงาน 2 ในห้องปฏิบัติการพลังงาน
นายธีรเดช ใหญ่บก