ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
16 พ.ค. 61สงขลาSC204
อ.ดร.จิราพร ช่อมณี
16 พ.ค. 61พัทลุงSC1 ชั้น 3 ห้อง 1347
อ.ศุภลักษณ์ นาคนุ่น
15 พ.ค. 61สงขลาSC204
อ.ดร.จิราพร ช่อมณี
15 พ.ค. 61พัทลุงSC1503(ห้องทำงาน)
นางทิพย์รัตน์ เหล่าเกียรติกุล
15 พ.ค. 61พัทลุงห้อง2349
นางจิราพร วรรณรักษ์
11 พ.ค. 61พัทลุงsc1 ห้องอ.ฉัตร ผลนาค
นางวรญา ไชยบัณฑิต
8 พ.ค. 61พัทลุงอาคารพลังงาน SC 4/12
นางวรญา ไชยบัณฑิต
7 พ.ค. 61พัทลุงหอพักอินทนิล 1
นางสาวปนัดดา รอดจันทร์
7 พ.ค. 61สงขลาSC218 ( คุณกิติยา )
นายฉัตรชัย สุนทะโก
4 พ.ค. 61พัทลุงห้องพัก อ.ดร.เนตรนภา
นางจิราพร วรรณรักษ์
4 พ.ค. 61พัทลุงห้องพัก อ.ดร.พนิตา สุมานะตระกูล
นางจิราพร วรรณรักษ์
4 พ.ค. 61พัทลุงSC1346
นายวทัญญู ชูประจิตต์
4 พ.ค. 61พัทลุงSC1443
อ.ดร.คณิดา สินใหม
3 พ.ค. 61พัทลุงsc1403
นายวทัญญู ชูประจิตต์
2 พ.ค. 61พัทลุงแจ้งซ่อมโทรศัพท์ห้องพัก อ.ศรชัย
นางจิราพร วรรณรักษ์