ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
23 ส.ค. 61พัทลุงผศ.ดร.นุกูล
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
23 ส.ค. 61พัทลุงอ.พนิตา กงซุ่น
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
23 ส.ค. 61พัทลุงอ.พนิตา สุมานะตระกูล
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
22 ส.ค. 61พัทลุง1404
นางวรญา ไชยบัณฑิต
21 ส.ค. 61พัทลุงห้องsc 2307
นางสาวเรณู สีใหม่
21 ส.ค. 61พัทลุงsc2332
อ.ดร.พนิตา สุมานะตระกูล
21 ส.ค. 61พัทลุงSC2320
รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์
21 ส.ค. 61พัทลุงsc2440 คณะวิทยาศาสตร์ 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
21 ส.ค. 61พัทลุงชั้น 5 (SC 1 ) ห้องเรียน วมว. ม.5
นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
21 ส.ค. 61พัทลุงSc1222
นายกฤษดา สุวรรณการณ์
17 ส.ค. 61พัทลุงอาคาร SC1 ห้อง SC1449
นายกฤษดา สุวรรณการณ์
17 ส.ค. 61พัทลุงห้องพัก อ.ดร.พนิตา สุมานะตระกูล
นางจิราพร วรรณรักษ์
16 ส.ค. 61พัทลุงอาคาร SC1 ห้อง SC1443
นายกฤษดา สุวรรณการณ์
15 ส.ค. 61พัทลุง1431
นางวรญา ไชยบัณฑิต
14 ส.ค. 61พัทลุงSC1/ชั้น3/ฟ้อง1319
อ.ภรพนา บัวเพชร์