ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
3 เม.ย. 61พัทลุงSC1203
นายปริญญา เทพสง
3 เม.ย. 61พัทลุงห้องพัก อ.อานอบ(ห้อง2341)
นางจิราพร วรรณรักษ์
2 เม.ย. 61พัทลุงโรงซ่อม shop
นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง
2 เม.ย. 61พัทลุงโรงเผาถ่าน otop
นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง
2 เม.ย. 61พัทลุงSC1510 (ห้อง อ.ดร.สุวิชา อิ่มนาง)
นางสาวพัชนี ชอบธรรม
27 มี.ค. 61พัทลุงSC1 1404
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
26 มี.ค. 61พัทลุงห้องพัก รศ.หิริหัทยา (เดิม)พัทลุง
นางจิราพร วรรณรักษ์
23 มี.ค. 61พัทลุงSC1410 (อ.ดร.อรสา อนันต์)
นางสาวพัชนี ชอบธรรม
23 มี.ค. 61พัทลุงห้องพัก รศ.หิริหัทยา (เดิม)พัทลุง
นางจิราพร วรรณรักษ์
22 มี.ค. 61พัทลุงSC2329
ผศ.ดร.อัษฏาวุธ หิรัญรัตน์
20 มี.ค. 61พัทลุงSC1426 ห้อง อ.ศิวพร แซ่วัน
นางสาวพัชนี ชอบธรรม
20 มี.ค. 61พัทลุงห้องพักอ.ดร.ทวีเดช ห้อง SC2438
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
20 มี.ค. 61สงขลาห้องพัก อ.เมธี อาคาร 4 ชั้น3
นายฉัตรชัย สุนทะโก
20 มี.ค. 61สงขลาSc423 ( ห้องพัก อ.มารีนา )
นายฉัตรชัย สุนทะโก
19 มี.ค. 61พัทลุงห้องพัก อ.นันทรัตน์
นางจิราพร วรรณรักษ์