ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
25 มี.ค. 65พัทลุงsc2 ห้องsc2406
นางปนัดดา พรหมจรรย์
25 มี.ค. 65พัทลุงsc2 ห้องพักนักวิทยาศาสตร์ sc2212
นางปนัดดา พรหมจรรย์
23 มี.ค. 65พัทลุงSC2523
นางสาวชามาดา ชัยเจริญ
23 มี.ค. 65พัทลุงSC2410
นางสาวชามาดา ชัยเจริญ
23 มี.ค. 65พัทลุงห้องแลป1 อาคารพืช
นางสาวมาณี แก้วชนิด
22 มี.ค. 65พัทลุงห้องสำนักงาน SC1203 คณะวิทยาศาสตร์ 1
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
22 มี.ค. 65พัทลุงSC1203
นางวรญา ไชยบัณฑิต
22 มี.ค. 65พัทลุงSC1203
นางวรญา ไชยบัณฑิต
21 มี.ค. 65พัทลุงห้องผู้บริหาร (ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ นิยะสม)
นางสาวปิยลักษณ์ หนูดำ
17 มี.ค. 65พัทลุงSC2 ห้องพักอาจารย์ ห้อง 2337
ผศ.ดร.จักรพงศ์ ไชยบุรี
14 มี.ค. 65พัทลุงห้องน้ำชาย ฝั่งลิฟต์ ชั้น 4 SC1
นายกฤษดา สุวรรณการณ์
14 มี.ค. 65พัทลุงอาคารพะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ผศ.อานุช คีรีรัฐนิคม
9 มี.ค. 65พัทลุงSc1420
ผศ.ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์
8 มี.ค. 65พัทลุงSc1 ชั้น3 ห้องน้ำชาย, ห้องน้ำหญิง 1337,1338 (ข้างลิฟ)
แม่บ้าน
8 มี.ค. 65พัทลุงอาคารพลังงาน2
แม่บ้าน