ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
14 ธ.ค. 64พัทลุงSC2406
นางสาวสุพัฒตรา เก้าศรีสุวรรณ
14 ธ.ค. 64พัทลุงSc2 ชั้น5 ห้องนำ้ชาย2504
นางสาวแม่บ้าน
13 ธ.ค. 64พัทลุงศก.229
นางสาวสาคร คงสุด
13 ธ.ค. 64พัทลุงsc2312
นางสาวเรณู สีใหม่
13 ธ.ค. 64พัทลุงSc.2ชั้น4
นางสาวแม่บ้าน
13 ธ.ค. 64พัทลุงSc2 ชั้น4 ห้องนำ้หญิง2417
นางสาวแม่บ้าน
13 ธ.ค. 64พัทลุงอาคารพลังงาน 1 ชั้น 2 ห้องนอกระเบียง
นางสาวแม่บ้าน
10 ธ.ค. 64พัทลุงอาคารพืช
นางสาวมาณี แก้วชนิด
8 ธ.ค. 64พัทลุงสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ SC1203 (SC1)
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
8 ธ.ค. 64พัทลุงSc2 ชั้น2 2204
นางสาวแม่บ้าน
8 ธ.ค. 64พัทลุงsc 2330
นางสาวเรณู สีใหม่
7 ธ.ค. 64พัทลุงอาคารพืช
นางสาวมาณี แก้วชนิด
7 ธ.ค. 64พัทลุงSc2208
นางสาวมาณี แก้วชนิด
7 ธ.ค. 64พัทลุงห้องสำนักงานSC1
นางจิราพร วรรณรักษ์
7 ธ.ค. 64พัทลุงอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 ชั้น 2 ห้อง SC1203
นางสุภา นวลจันทร์