ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
20 ธ.ค. 63พัทลุงsC2 ห้องปฏิบัติการ SC 2451
ผศ.ดร.มณฑล เลิศวรปรีชา
18 ธ.ค. 63พัทลุงSC2409
นางสาวชามาดา ชัยเจริญ
17 ธ.ค. 63พัทลุงSC2435
อ.ดร.ปวีณา แก้วอุบล
16 ธ.ค. 63พัทลุงsc2 ห้อง2308
นางสาวเรณู สีใหม่
16 ธ.ค. 63พัทลุงSC1424
ผศ.ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม
16 ธ.ค. 63พัทลุงsc1418
อ.ดร.สุทธิวัฒน์ ทองนาค
14 ธ.ค. 63พัทลุงห้องพักประธานโครงการ วมว.
ผศ.สุดสาคร สิงห์ทอง
14 ธ.ค. 63พัทลุงห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง ศก.217
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
14 ธ.ค. 63พัทลุงอาคารพะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ผศ.อานุช คีรีรัฐนิคม
14 ธ.ค. 63พัทลุงห้องประธานโครงการ วมว.
นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
13 ธ.ค. 63พัทลุงห้องทำงาน อานุช SC 2 ชั้น 4
ผศ.อานุช คีรีรัฐนิคม
9 ธ.ค. 63พัทลุงsc1 ห้อง 409
อ.ดร.สุทธิวัฒน์ ทองนาค
9 ธ.ค. 63พัทลุงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นายพันธสิทธิ์ โชคสวัสดิกร
8 ธ.ค. 63พัทลุงประธานโครงการ วมว.
ผศ.สุดสาคร สิงห์ทอง
8 ธ.ค. 63สงขลาSC422
นายฉัตรชัย สุนทะโก