ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
14 ธ.ค. 61พัทลุงSC2440
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
12 ธ.ค. 61พัทลุงSC 1 ชั้น 4 ห้อง 1503
นายศรัณย์วิช บุษบา
12 ธ.ค. 61พัทลุงอาคาร sc1 ชั้น 4 ห้อง 1424
ผศ.ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม
7 ธ.ค. 61พัทลุงห้องครัว ห้องเรียนSC2226 SC2225
นางจิราพร วรรณรักษ์
6 ธ.ค. 61พัทลุงห้องคอม ชั้น 3 ของผศ.ดร.อุษา
นางจิราพร วรรณรักษ์
4 ธ.ค. 61พัทลุงห้องพัก อ.ดร.นันทรัตน์ พฤกษาพิทักษ์ SC2
นายกฤษดา สุวรรณการณ์
4 ธ.ค. 61พัทลุงศก 229
นายศรัณย์วิช บุษบา
3 ธ.ค. 61สงขลาSC215
นายฉัตรชัย สุนทะโก
3 ธ.ค. 61พัทลุงSC2444
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
3 ธ.ค. 61สงขลาSC423
นายฉัตรชัย สุนทะโก
3 ธ.ค. 61พัทลุงsc2 ห้อง2308
นางสาวเรณู สีใหม่
29 พ.ย. 61พัทลุงห้องคอมฯ ผศ.อุษา
นางจิราพร วรรณรักษ์
29 พ.ย. 61พัทลุงห้องพัฒนานิสิต (หลังน้ำตากผาสุข) อาคารวิทยาศาสตร์ 1
นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
28 พ.ย. 61พัทลุงSC1 ชั้น 5 ห้อง 1504
อ.อภิญญา รอดจันทร์
26 พ.ย. 61พัทลุงSC1 ชั้น 5 ห้อง 1513
ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ สังข์วิสุทธิ์