ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
15 ก.พ. 62พัทลุงหน้าห้องศก 324
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
15 ก.พ. 62สงขลาSC525
นายฉัตรชัย สุนทะโก
15 ก.พ. 62พัทลุงSC 2451 SC-2
ผศ.ดร.มณฑล เลิศวรปรีชา
14 ก.พ. 62พัทลุงห้องพัก อ.ดร.อัษฎาวุธ
นางจิราพร วรรณรักษ์
12 ก.พ. 62พัทลุงห้อง SC2441
ผศ.ดร.สุปาณี เลี้ยงพรพรรณ
11 ก.พ. 62พัทลุงSC2407
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
11 ก.พ. 62พัทลุงSC2408
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
11 ก.พ. 62พัทลุงSC2436
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
8 ก.พ. 62พัทลุงSC2408
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
1 ก.พ. 62พัทลุงห้องสำนักงานSC2
นางจิราพร วรรณรักษ์
1 ก.พ. 62พัทลุงห้องพัก ผศ.ดร.พนิตา ก้งซุ่น
นางจิราพร วรรณรักษ์
31 ม.ค. 62พัทลุงSC 2451 SC-2
ผศ.ดร.มณฑล เลิศวรปรีชา
29 ม.ค. 62พัทลุงsc 2 ชั้น5 ห้อง2508และ ห้อง2512
นางสาวเรณู สีใหม่
29 ม.ค. 62พัทลุงsc2 ห้อง2508
นางสาวเรณู สีใหม่
29 ม.ค. 62พัทลุงSC1 ชั้น 2 ห้อง SC1220
นายศรัณย์วิช บุษบา