ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
24 ส.ค. 61พัทลุงSC2 ห้อง 2427
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
23 ส.ค. 61พัทลุง1404
นางวรญา ไชยบัณฑิต
23 ส.ค. 61พัทลุงอ.ณัฐธยาน์ ฟาน เบม
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
23 ส.ค. 61พัทลุงอ.ชัยสิทธิ์
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
23 ส.ค. 61พัทลุงอ.สุปราณี
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
23 ส.ค. 61พัทลุงผศ.ดร.นุกูล
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
23 ส.ค. 61พัทลุงอ.พนิตา กงซุ่น
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
23 ส.ค. 61พัทลุงอ.พนิตา สุมานะตระกูล
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
22 ส.ค. 61พัทลุง1404
นางวรญา ไชยบัณฑิต
21 ส.ค. 61พัทลุงห้องsc 2307
นางสาวเรณู สีใหม่
21 ส.ค. 61พัทลุงsc2332
อ.ดร.พนิตา สุมานะตระกูล
21 ส.ค. 61พัทลุงSC2320
รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์
21 ส.ค. 61พัทลุงsc2440 คณะวิทยาศาสตร์ 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
21 ส.ค. 61พัทลุงชั้น 5 (SC 1 ) ห้องเรียน วมว. ม.5
นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
21 ส.ค. 61พัทลุงSc1222
นายกฤษดา สุวรรณการณ์