ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
15 ธ.ค. 60สงขลาห้อง 428
นายฉัตรชัย สุนทะโก
12 ธ.ค. 60พัทลุงsc204
ผศ.ดร.จิราพร ช่อมณี
12 ธ.ค. 60พัทลุงSC2 ห้อง 2212
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
8 ธ.ค. 60พัทลุงชั้น3 SC331
นายฉัตรชัย สุนทะโก
7 ธ.ค. 60พัทลุงSc335และ Sc328
นางสาวปรียา จันทรักษ์
7 ธ.ค. 60พัทลุงSC2 ห้อง 2527
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
4 ธ.ค. 60พัทลุง1411
นางวรญา ไชยบัณฑิต
4 ธ.ค. 60พัทลุงsc1431
ผศ.ดร.นพมาศ ปักเข็ม
4 ธ.ค. 60พัทลุงSC2435
อ.ศุภารัตน์ สุทธิมุสิก
4 ธ.ค. 60พัทลุงห้อง SC2520 และSC 2522 คณะวิทยาศาสตร์ 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
4 ธ.ค. 60พัทลุงSC2 ห้อง 2431
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
1 ธ.ค. 60พัทลุงห้อง SC1410 (ห้อง อ.อรสา อนันต์)
นางสาวพัชนี ชอบธรรม
29 พ.ย. 60พัทลุงSC2320
รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์
29 พ.ย. 60พัทลุงSC2320
รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์
29 พ.ย. 60พัทลุงห้องพักอาจารย์ ดร.จักรพงศ์
นางจิราพร วรรณรักษ์