ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
2 พ.ย. 60พัทลุงสำนักงานอาคารวิทยาศาสตร์2
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
2 พ.ย. 60พัทลุงห้องSC2424 อ.ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
2 พ.ย. 60พัทลุงอาคารศูนย์เครื่องมือกลาง ชั้น 3 ห้อง ศก306
นายเทวัญ หยู่หนู
1 พ.ย. 60พัทลุงวิทยาศาสตร์ 2 ห้อง 2311
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
1 พ.ย. 60พัทลุง2241
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
31 ต.ค. 60พัทลุงSC2 2323
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
27 ต.ค. 60พัทลุงสำนักงานSC2
นางจิราพร วรรณรักษ์
27 ต.ค. 60พัทลุงแอร์ห้องพัก อ.ดร.พิมพ์ชนา ชั้น 3
นางจิราพร วรรณรักษ์
27 ต.ค. 60พัทลุงห้อง SC2521 อาคารปฏิบัติอาคารวิทยาศาสตร์ 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
27 ต.ค. 60พัทลุงอาคารปฏิบัติการเคมีอุตสาหกรรม
อ.ดร.พนิตา สุมานะตระกูล
27 ต.ค. 60พัทลุงsc 2451
นายคทายุทธ์ คงมณี
27 ต.ค. 60พัทลุงsc 2428
นายคทายุทธ์ คงมณี
27 ต.ค. 60พัทลุงห้อง 1219
นายคทายุทธ์ คงมณี
24 ต.ค. 60พัทลุงห้อง SC 2212 ตึกคณะวิทยาศาสตร์ 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
24 ต.ค. 60พัทลุงห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือกลาง
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี