ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
15 ก.ค. 63พัทลุงอาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นายกฤษณะ เรืองคล้าย
15 ก.ค. 63พัทลุงSc 2 (ห้อง 2408)
นางสาวมาณี แก้วชนิด
15 ก.ค. 63พัทลุงอาคารปฏิบัติการพฤกษศาสตร์
นางสาวมาณี แก้วชนิด
15 ก.ค. 63พัทลุงSc 2 (ห้อง 2208)
นางสาวมาณี แก้วชนิด
15 ก.ค. 63พัทลุงSc2 ห้อง 2408
นางสาวมาณี แก้วชนิด
14 ก.ค. 63พัทลุงSC2435
อ.ดร.ปวีณา แก้วอุบล
14 ก.ค. 63พัทลุงSC2523
นางสาวชามาดา ชัยเจริญ
14 ก.ค. 63พัทลุงSC2521
นางสาวชามาดา ชัยเจริญ
14 ก.ค. 63พัทลุงSC2409
นางสาวชามาดา ชัยเจริญ
13 ก.ค. 63พัทลุงSC2345
ผศ.วรรณฤดี หิรัญรัตน์
13 ก.ค. 63พัทลุงSC2345
ผศ.วรรณฤดี หิรัญรัตน์
10 ก.ค. 63พัทลุงสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
นางสาวญาดา อินทรสุวรรณ
9 ก.ค. 63พัทลุงSC1410
อ.ดร.อรสา นุ่นแก้ว
9 ก.ค. 63พัทลุงอาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นายกฤษณะ เรืองคล้าย
8 ก.ค. 63พัทลุง1213
นางวรญา ไชยบัณฑิต