ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
21 ก.พ. 65พัทลุงอาคารศูนย์เครื่องมือกลาง ชั้น 3 ห้อง ศก309
นางสาวนุรียา บินต่วน
17 ก.พ. 65พัทลุงSc2414
นางสาวมาณี แก้วชนิด
17 ก.พ. 65พัทลุง2413
นางสาวมาณี แก้วชนิด
17 ก.พ. 65พัทลุงห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชที่แรับปรุงใหม่
นางสาวมาณี แก้วชนิด
14 ก.พ. 65พัทลุงSc1ชั้น2ห้อง1216
แม่บ้าน
9 ก.พ. 65สงขลาSC205
นายฉัตรชัย สุนทะโก
6 ก.พ. 65พัทลุงSC2/3/2307
ผศ.ดร.ศรชัย อินทะไชย
4 ก.พ. 65พัทลุงSC1 ชั้น4 ห้อง1443,1449
แม่บ้าน
4 ก.พ. 65พัทลุงอาคารปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
3 ก.พ. 65พัทลุงCS2438
อ.ดร.ทวีเดช ไชยนาพงษ์
3 ก.พ. 65พัทลุงSc2208
นางสาวมาณี แก้วชนิด
3 ก.พ. 65พัทลุงอาคาร sc1 ชั้น 2 ห้อง sc 1203
นางสาวธัญลักษณ์ ทองพูน
2 ก.พ. 65พัทลุงอาคารศูนย์เครื่องมือกลาง ห้องกายวิภาคศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
1 ก.พ. 65พัทลุงศก.306
นางนิษา ไพจิตร
1 ก.พ. 65พัทลุงsc 2316
นางสาวเรณู สีใหม่