ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
9 ส.ค. 60พัทลุงห้อง SC2420 ห้องพัก อ.ดร.พีรนาฏ คิดดี
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
8 ส.ค. 60พัทลุงห้องSC2438 อ.ดร.ทวีเดชช ไชยนาพงษ์
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
1 ส.ค. 60พัทลุงอาคารวิทยาศาสตร์ 1(SC1)
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
27 ก.ค. 60พัทลุงห้องพัก อ.นิรมล ชั้น 3
นางจิราพร วรรณรักษ์
26 ก.ค. 60พัทลุงSC1536
นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง
26 ก.ค. 60พัทลุงห้องพัก อ.ดร.นิรมล จันทรชาติ
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
26 ก.ค. 60พัทลุงSC2420 ห้องพักทำงาน อ.ดร.พีรนาฏ คิดดี
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
20 ก.ค. 60พัทลุงSC2
นางสาวชลิดา คงทอง
14 ก.ค. 60พัทลุง2445
นางสาวชลิดา คงทอง
13 ก.ค. 60พัทลุงห้อง SC2420 ห้องพักอ.ดร.พีรนาฏ คิดดี
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
13 ก.ค. 60พัทลุงห้องSCSC2420
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
5 ก.ค. 60พัทลุงห้องพัก อ.นันทรัตน์ sc2325
นางจิราพร วรรณรักษ์
29 มิ.ย. 60พัทลุงSC2451
นางสาวชลิดา คงทอง
29 มิ.ย. 60พัทลุงSC2212
นางสาวชลิดา คงทอง
26 มิ.ย. 60พัทลุงอาคารปฏิบัติวิทยาศาสตร์ SC2211
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี