ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
9 มิ.ย. 65พัทลุงห้อง SC2321
ผศ.ดร.เนตรนภา ชะนะ
9 มิ.ย. 65พัทลุงศก.319
นางวรญา ไชยบัณฑิต
9 มิ.ย. 65พัทลุงSC2345
ผศ.วรรณฤดี หิรัญรัตน์
9 มิ.ย. 65พัทลุงsc2334
นางสาวเรณู สีใหม่
9 มิ.ย. 65พัทลุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์ 2 (ห้องพัก ผศ.ดร.ศรชัย อินทะไชย) สาขาวิชาเคมี ชั้น 3
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
8 มิ.ย. 65พัทลุงห้องน้ำ Sc1 ชั้น 5
ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ สังข์วิสุทธิ์
7 มิ.ย. 65พัทลุงSC1336
นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง
7 มิ.ย. 65พัทลุงSC1336
นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง
7 มิ.ย. 65พัทลุงอาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นายกฤษณะ เรืองคล้าย
6 มิ.ย. 65พัทลุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์ 2 (SC2439) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยเขตพัทลุง
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
6 มิ.ย. 65พัทลุงSC1213
นายปริญญา เทพสง
6 มิ.ย. 65พัทลุงSC2212
นางสาวชามาดา ชัยเจริญ
6 มิ.ย. 65สงขลาSC432
นายฉัตรชัย สุนทะโก
6 มิ.ย. 65สงขลาSC530
นายฉัตรชัย สุนทะโก
6 มิ.ย. 65พัทลุงSC2323
อ.ดร.พิมพ์ชนา ฮกทา