ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
4 มิ.ย. 60พัทลุงSC2435
อ.ศุภารัตน์ สุทธิมุสิก
1 มิ.ย. 60พัทลุงSC2445
นางสาวชลิดา คงทอง
30 พ.ค. 60พัทลุงห้อง SC2420 ห้องักทำงาน อ.ดร.พีรนาฏ คิดดี
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
30 พ.ค. 60พัทลุงSC2444
นางสาวชลิดา คงทอง
23 พ.ค. 60พัทลุงSC1304
นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง
23 พ.ค. 60พัทลุงSC2450 ห้อง LAB ชั้น 4
นางสาวชลิดา คงทอง
22 พ.ค. 60พัทลุงคอมพิวเตอร์ ห้องพัก ผศ.อุษา
นางจิราพร วรรณรักษ์
19 พ.ค. 60พัทลุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์ 2 ห้อง SC2414 และ 2450
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
18 พ.ค. 60พัทลุงSC2427
นางสาวชลิดา คงทอง
18 พ.ค. 60พัทลุงโทรศัพท์ ห้องอาจารย์นันทรัตน์ ใช้ไม่ได้ 2365
นางจิราพร วรรณรักษ์
17 พ.ค. 60พัทลุงห้อง SC2438 ห้องพักทำงานของ อ.ดร.ทวีเดช ไชยนาพงษ์
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
17 พ.ค. 60พัทลุงห้องสำนักงาน ชั้น2
นางสาวกัญชริญา พรหมแก้ว
17 พ.ค. 60พัทลุงSC2444
นางสาวชลิดา คงทอง
17 พ.ค. 60พัทลุงSC2440
นางสาวชลิดา คงทอง
15 พ.ค. 60พัทลุงห้องพักทำงาน อ.วิกาญดา ทองเนื้อแข็ง คณะวิทยาศาสตร์ 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี