ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
20 ม.ค. 64สงขลาห้องพักอาจารย์ 423
ผศ.มารีนา มะหนิ
19 ม.ค. 64พัทลุงตรวจเช็กคอมพิวเตอร์ (โน้ตบุค) รุ่นเก่า พร้อมใช้งานห้องประชุม วมว.
นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
19 ม.ค. 64พัทลุงลานไหว้พระพุทธรูป (ลานหญ้าสีเขียว)
นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
19 ม.ค. 64พัทลุงห้องประชุม วมว.
นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
19 ม.ค. 64พัทลุงห้องครู โครงการ วมว.
นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
19 ม.ค. 64พัทลุงห้องประธานโครงการ วมว. / ห้องประชุม วมว.
นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
18 ม.ค. 64พัทลุงอาคารบ่อพักน้ำ 7×7
นายปริญญา เทพสง
15 ม.ค. 64พัทลุงSC1203
นายศักดิ์ชาย เรืองฤทธิ์
14 ม.ค. 64พัทลุงอาคาร SC1/ชั้น 3/ห้อง SC 1340
นายธีรเดช ใหญ่บก
12 ม.ค. 64พัทลุงห้องครู โครงการ วมว.
นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
12 ม.ค. 64พัทลุงห้องรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต SC2104
นายศักดิ์ชาย เรืองฤทธิ์
12 ม.ค. 64พัทลุงอาคาร SC1/ชั้น 2/ห้องรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
นางสาวนันท์นิชา คงมณี
11 ม.ค. 64พัทลุงsC2 ห้องปฏิบัติการ SC 2451
ผศ.ดร.มณฑล เลิศวรปรีชา
9 ม.ค. 64พัทลุงsc1426
รศ.ดร.ศิวพร แซ่วัน
7 ม.ค. 64พัทลุงห้องพัก 2424
อ.ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์