ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
15 ก.ค. 62พัทลุงห้องพัก อ.ดร.พิมพ์ชนา
นางจิราพร วรรณรักษ์
15 ก.ค. 62สงขลาSC316 ( ห้องพักคุณสาวิตรี )
นายฉัตรชัย สุนทะโก
12 ก.ค. 62พัทลุงอาคารวิทยาศาสตร์ 1
นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
12 ก.ค. 62พัทลุงห้องพัก อ.ดร.เตือนตา ร่าหมาน
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
10 ก.ค. 62พัทลุงsc1426
รศ.ดร.ศิวพร แซ่วัน
10 ก.ค. 62พัทลุงsc1426
รศ.ดร.ศิวพร แซ่วัน
10 ก.ค. 62พัทลุงsc1224
นายศักดิ์ชาย เรืองฤทธิ์
10 ก.ค. 62พัทลุงSC2 ชั้น 4
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
9 ก.ค. 62พัทลุงอาคารปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
8 ก.ค. 62พัทลุงsc1522
ผศ.ดร.ชลธิรา แสงสุบัน
8 ก.ค. 62พัทลุงห้องแลป 4 อาคารพฤกษศาสตร์
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
8 ก.ค. 62พัทลุงSC1209
นายศักดิ์ชาย เรืองฤทธิ์
8 ก.ค. 62พัทลุงห้องโถง อาคารปฏิบัติการเคมีอุตสาหกรรม
อ.ดร.พนิตา สุมานะตระกูล
5 ก.ค. 62พัทลุงศูนย์เครื่องมือกลาง/3/ศก324
นางปนัดดา พรหมจรรย์
5 ก.ค. 62พัทลุงSC2/4/หน้าห้อง2451
นางปนัดดา พรหมจรรย์