ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
11 ก.พ. 62พัทลุงSC2436
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
8 ก.พ. 62พัทลุงSC2408
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
1 ก.พ. 62พัทลุงห้องสำนักงานSC2
นางจิราพร วรรณรักษ์
1 ก.พ. 62พัทลุงห้องพัก ผศ.ดร.พนิตา ก้งซุ่น
นางจิราพร วรรณรักษ์
31 ม.ค. 62พัทลุงSC 2451 SC-2
ผศ.ดร.มณฑล เลิศวรปรีชา
29 ม.ค. 62พัทลุงsc 2 ชั้น5 ห้อง2508และ ห้อง2512
นางสาวเรณู สีใหม่
29 ม.ค. 62พัทลุงsc2 ห้อง2508
นางสาวเรณู สีใหม่
29 ม.ค. 62พัทลุงSC1 ชั้น 2 ห้อง SC1220
นายศรัณย์วิช บุษบา
28 ม.ค. 62พัทลุงSC2211
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
25 ม.ค. 62พัทลุงSC2210
รศ.ดร.สมพงศ์ โอทอง
25 ม.ค. 62พัทลุงSC2211
รศ.ดร.สมพงศ์ โอทอง
24 ม.ค. 62พัทลุงห้อง SC2409 คณะวิทยาศาสตร์ 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
24 ม.ค. 62พัทลุงSC2227
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
23 ม.ค. 62พัทลุงห้อง SC 1444
นายกฤษดา สุวรรณการณ์
22 ม.ค. 62พัทลุงห้อง SC2423 อ.ดร.นันทิดา สุธรรมวงศ์
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี