ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
11 ส.ค. 65พัทลุงอาคารพฤกษศาสตร์ ห้อง Bio5
ผศ.ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย์
9 ส.ค. 65พัทลุงSc2429 ห้องทำงาน อานุช
ผศ.อานุช คีรีรัฐนิคม
9 ส.ค. 65พัทลุงSc1440
อ.ดร.สุทธิวัฒน์ ทองนาค
8 ส.ค. 65พัทลุงวิทยาศาสตร์ 2 ห้อง SC 2425
อ.ดร.อัคนี ผิวหอม
6 ส.ค. 65สงขลาSC614
นายฉัตรชัย สุนทะโก
6 ส.ค. 65สงขลาSC429
นายฉัตรชัย สุนทะโก
4 ส.ค. 65พัทลุงsc2313
ผศ.ดร.ศรชัย อินทะไชย
3 ส.ค. 65พัทลุงอาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ห้อง วทล.1 (สวาย)
นายพันธสิทธิ์ โชคสวัสดิกร
2 ส.ค. 65พัทลุงสำนักงาน
นางวรญา ไชยบัณฑิต
1 ส.ค. 65พัทลุงศก.320
นายปิยพงษ์ ทองดำหยู
26 ก.ค. 65พัทลุงห้องพัก SC2430 SC 2
ผศ.ดร.สุดสาคร สิงห์ทอง
26 ก.ค. 65พัทลุงอาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ห้อง วทล.1 (สวาย)
นายพันธสิทธิ์ โชคสวัสดิกร
26 ก.ค. 65พัทลุงห้องพักอาจารย์ชั้น 4 SC1430
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
22 ก.ค. 65พัทลุงห้องพัก อ.ดร.จันทวรรณ น้อยศรี
นายกฤษดา สุวรรณการณ์
22 ก.ค. 65พัทลุงSC1412
ผศ.ดร.รังสฤษฏ์ อินทรโม