ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
21 ก.พ. 62พัทลุงห้องพัก อ.ดร.นันทิดา สุธรรมวงศ์ SC2423
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
21 ก.พ. 62พัทลุงSC2220
นายปริญญา เทพสง
21 ก.พ. 62พัทลุงSC1443
นายปริญญา เทพสง
21 ก.พ. 62พัทลุงSC1443
นายปริญญา เทพสง
21 ก.พ. 62พัทลุงSC1443
นายปริญญา เทพสง
21 ก.พ. 62พัทลุงSC1 ชั้น 1
นายปริญญา เทพสง
15 ก.พ. 62พัทลุงหน้าห้องศก 324
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
15 ก.พ. 62สงขลาSC525
นายฉัตรชัย สุนทะโก
15 ก.พ. 62พัทลุงSC 2451 SC-2
ผศ.ดร.มณฑล เลิศวรปรีชา
14 ก.พ. 62พัทลุงห้องพัก อ.ดร.อัษฎาวุธ
นางจิราพร วรรณรักษ์
12 ก.พ. 62พัทลุงห้อง SC2441
ผศ.ดร.สุปาณี เลี้ยงพรพรรณ
11 ก.พ. 62พัทลุงSC2407
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
11 ก.พ. 62พัทลุงSC2408
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
11 ก.พ. 62พัทลุงSC2436
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
8 ก.พ. 62พัทลุงSC2408
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี