ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
17 ส.ค. 64พัทลุงศูนย์เครื่องมือกลาง ห้อง ศก.320
นายปิยพงษ์ ทองดำหยู
11 ส.ค. 64สงขลาคณะวิทยาศาสตร์ ห้อง SC 239 SC 435 SC429 SC 428
นางสาวจันทิมา เจริญศรี
30 ก.ค. 64พัทลุง72/18 หมู่ 1 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม
ผศ.สุดสาคร สิงห์ทอง
7 ก.ค. 64พัทลุงSC1345
นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง
7 ก.ค. 64พัทลุงSC1345
นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง
7 ก.ค. 64พัทลุงอาคาร SC1/ชั้น 4/ห้อง SC1417 ห้องพัก อ.ดร.จันทวรรณ น้อยศรี
นางสาวอัจฉรา ขุนลึก
6 ก.ค. 64พัทลุงSC1336
นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง
6 ก.ค. 64พัทลุงsC2 ห้องปฏิบัติการ SC 2413,2414, 2415
ผศ.ดร.มณฑล เลิศวรปรีชา
5 ก.ค. 64พัทลุงSC1417
อ.ดร.จันทวรรณ น้อยศรี
2 ก.ค. 64พัทลุงSC2345
ผศ.วรรณฤดี หิรัญรัตน์
2 ก.ค. 64พัทลุงSC2345
ผศ.วรรณฤดี หิรัญรัตน์
2 ก.ค. 64พัทลุงบ้านพัก 72/18 หมู่ 1 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
ผศ.สุดสาคร สิงห์ทอง
1 ก.ค. 64พัทลุงSc2332
อ.ดร.พนิตา สุมานะตระกูล
30 มิ.ย. 64พัทลุงห้องครู โครงการ วมว.
นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
30 มิ.ย. 64พัทลุงSC1203
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น