ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
22 ธ.ค. 65พัทลุงBio5
นางสาวมาณี แก้วชนิด
22 ธ.ค. 65พัทลุงBio1
นางสาวมาณี แก้วชนิด
22 ธ.ค. 65พัทลุงSc2ชั้น2ห้อง 2211
แม่บ้าน
22 ธ.ค. 65พัทลุงSc2ชั้น2ห้องน้ำชาย
แม่บ้าน
22 ธ.ค. 65พัทลุงSc2ชั้น2ห้องน้ำหญิง
แม่บ้าน
22 ธ.ค. 65พัทลุงSc2ชั้น2ห้องน้ำหญิง
แม่บ้าน
22 ธ.ค. 65พัทลุงSc2 ชั้น2 ห้องน้ำชาย
แม่บ้าน
22 ธ.ค. 65พัทลุงSC1325 อ.ดร. สุทธิษา ก้อนเรือง
นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง
22 ธ.ค. 65พัทลุงSc.2 ชั้น 4
แม่บ้าน
21 ธ.ค. 65พัทลุงห้องสวาย อาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นายกฤษณะ เรืองคล้าย
21 ธ.ค. 65พัทลุงอาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นายกฤษณะ เรืองคล้าย
20 ธ.ค. 65พัทลุงSc2 ชั้น 3 ห้อง 2320
รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์
19 ธ.ค. 65พัทลุงBio9 อาคารพืช
นางสาวมาณี แก้วชนิด
19 ธ.ค. 65พัทลุงSc2 ชั้น2
แม่บ้าน
19 ธ.ค. 65พัทลุงSc2ชั้น2 ทางเดิน
แม่บ้าน