ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
29 มี.ค. 66พัทลุง สวล. ES120
นายปริญญา เทพสง
29 มี.ค. 66พัทลุงSC1442 (ห้องเรียน ป.โท)
อ.ดร.คณิดา สินใหม
29 มี.ค. 66พัทลุงSC1422 (ห้องแคแสด)
อ.ดร.คณิดา สินใหม
27 มี.ค. 66พัทลุงอาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นายพันธสิทธิ์ โชคสวัสดิกร
27 มี.ค. 66พัทลุงห้องสำนักงาน อาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นายพันธสิทธิ์ โชคสวัสดิกร
27 มี.ค. 66พัทลุง1203
นางวรญา ไชยบัณฑิต
24 มี.ค. 66พัทลุงอาคารศูนย์เครื่องมือกลาง/ห้อง ศก 217
นายธีรเดช ใหญ่บก
23 มี.ค. 66พัทลุงห้องน้ำ1526-1527
แม่บ้าน
23 มี.ค. 66พัทลุงSc1ชั้น5
แม่บ้าน
23 มี.ค. 66พัทลุงSc1ชั้น5
แม่บ้าน
23 มี.ค. 66พัทลุงsc1 ขั้น5
แม่บ้าน
23 มี.ค. 66พัทลุงsc1219
นายศรัณย์วิช บุษบา
23 มี.ค. 66พัทลุงsc1ชั้น4ห้อง1452
แม่บ้าน
23 มี.ค. 66พัทลุงห้องน้ำชาย1224sc1ชั้น2หนัาห้องสำนักงาน
แม่บ้าน
23 มี.ค. 66สงขลาSC413
นายฉัตรชัย สุนทะโก