ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
23 ก.พ. 64พัทลุงศก.229
นางสาวสาคร คงสุด
23 ก.พ. 64พัทลุงเครื่องทำน้ำดื่ม จุดต่าง ๆ อาคารคณะวิทยาศาสตร์
นางสาวปิยลักษณ์ หนูดำ
23 ก.พ. 64พัทลุงห้องสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
นางสาวญาดา อินทรสุวรรณ
23 ก.พ. 64พัทลุงsc 2311
นางสาวเรณู สีใหม่
22 ก.พ. 64พัทลุงชั้น 4 (ห้อง ผศ.ดร.เตือนตา ร่าหมาน)
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
19 ก.พ. 64พัทลุงอาคารปฏิบัติการพลังงาน 1/ชั้น 2/ห้อง 4/12
นายธีรเดช ใหญ่บก
17 ก.พ. 64พัทลุงอาคารวิทยาศาสตร์
นายศักดิ์ชาย เรืองฤทธิ์
17 ก.พ. 64พัทลุงห้องสำนักงานโครงการ วมว. - ม.ทักษิณ
อ.เทพศิริรัตน์ นิตยโชติ
17 ก.พ. 64พัทลุงSC 1420
ผศ.ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์
16 ก.พ. 64พัทลุงอาคารปฏิบัติการพลังงาน 1 / ห้อง Sc10-11
นายธีรเดช ใหญ่บก
15 ก.พ. 64พัทลุงห้องพัก ผศ.ดร.พนิตา ก้งซุ่น
นางจิราพร วรรณรักษ์
11 ก.พ. 64พัทลุงอาคารพืช
นางสาวมาณี แก้วชนิด
10 ก.พ. 64พัทลุงห้อง SC1440
นายกฤษดา สุวรรณการณ์
10 ก.พ. 64พัทลุงห้องสำนักงานSC1202,1211,1213
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
10 ก.พ. 64พัทลุงอาคารปฏิบัติการพลังงาน 2 บริเวณหน้าอาคาร
นายธีรเดช ใหญ่บก