ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
22 ต.ค. 60พัทลุงSC1449
อ.ดร.คณิดา สินใหม
12 ต.ค. 60พัทลุงห้อง SC2212 คณะวิทยาศาสตร์ 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
11 ต.ค. 60พัทลุงอาคารปฏิบัติการเคมีอุตสาหกรรม
อ.ดร.พนิตา สุมานะตระกูล
11 ต.ค. 60พัทลุงSC1209
นางสาวปิยลักษณ์ หนูดำ
11 ต.ค. 60พัทลุงชั้น 5ห้อง 2514,2508,2507,2511 และชั้น 3 ห้อง2308,2309,2312,2313
นางจิราพร วรรณรักษ์
8 ต.ค. 60พัทลุงอาคาร sc2 ชั้น 3 ห้อง 2332
อ.ดร.พนิตา สุมานะตระกูล
6 ต.ค. 60พัทลุงห้องสำนักงาน
นายวรวรรธก์ สุขใส
2 ต.ค. 60พัทลุงห้องน้ำชั้น2
นางจิราพร วรรณรักษ์
27 ก.ย. 60พัทลุงคณะวิทยาศาสตร์ 2 ห้อง SC2541
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
27 ก.ย. 60พัทลุงห้อง SC2423 อ.นันทิดา สุธรรมวงศ์
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
25 ก.ย. 60พัทลุง1346 อาคารวิทยาศาสตร์ 1
นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
19 ก.ย. 60พัทลุงSC1515
นางสาวพัชนี ชอบธรรม
13 ก.ย. 60พัทลุงห้องสำนักงานอาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
13 ก.ย. 60พัทลุงSc 2526
นายจิตรพล ประดิษฐธรรม
11 ก.ย. 60พัทลุงSC2212
นางสาวชลิดา คงทอง