ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
18 ม.ค. 61พัทลุงห้องน้ำ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
18 ม.ค. 61พัทลุงSc2 ห้อง 2408
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
18 ม.ค. 61พัทลุงSC2 ห้อง 2208
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
17 ม.ค. 61พัทลุงอาคารวิทยาศาสตร์ SC-2 ห้อง SC-2451
ผศ.ดร.มณฑล เลิศวรปรีชา
17 ม.ค. 61พัทลุงชั้น 4 SC1 ห้อง 1420
ผศ.ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์
17 ม.ค. 61พัทลุงห้อง SC2423 อ.นันทิดา สุะรรมวงศ์
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
16 ม.ค. 61พัทลุงSC 1537
นางวรญา ไชยบัณฑิต
16 ม.ค. 61พัทลุงSC 1 ชั้น 1 หน้าห้องเรียน วมว.
นางสาวจุฬาพร โอทอง
16 ม.ค. 61พัทลุงอาคารเพาะพันธ์ุด้านพืช ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
นายปริญญา เทพสง
15 ม.ค. 61พัทลุงSC2423 ห้องพัก อ.นันทิดา สุธรรมวงศ์
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
15 ม.ค. 61พัทลุงSC2226
นางจิราพร วรรณรักษ์
11 ม.ค. 61พัทลุงSC 1 ห้อง 1325
นางวรญา ไชยบัณฑิต
11 ม.ค. 61พัทลุงห้อง sc 2306
นางสาวเรณู สีใหม่
11 ม.ค. 61พัทลุงSC2506
นางจิราพร วรรณรักษ์
10 ม.ค. 61พัทลุงSC1418
นางสาวพัชนี ชอบธรรม