ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
16 ก.ย. 65พัทลุงผศ.สุดสาคร สิงห์ทอง
นางสุธันยารัต ชูสง
15 ก.ย. 65พัทลุงsc2 ห้องsc2212
นางปนัดดา พรหมจรรย์
14 ก.ย. 65พัทลุงSc2 ชั้น 3
รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์
13 ก.ย. 65พัทลุงอาคารปฏิบัติการพลังงาน1/ชั้น2/ห้องประชุม
นายธีรเดช ใหญ่บก
12 ก.ย. 65พัทลุงอาคารพืช
นางสาวมาณี แก้วชนิด
6 ก.ย. 65พัทลุงSc2
นางสาวมาณี แก้วชนิด
6 ก.ย. 65พัทลุงSC2212
นางสาวชามาดา ชัยเจริญ
5 ก.ย. 65พัทลุงอาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
2 ก.ย. 65พัทลุงอาคารพืช
นางสาวมาณี แก้วชนิด
2 ก.ย. 65พัทลุงอาคารปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
22 ส.ค. 65พัทลุงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นายพันธสิทธิ์ โชคสวัสดิกร
22 ส.ค. 65พัทลุงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ห้อง วทล.3
นายพันธสิทธิ์ โชคสวัสดิกร
19 ส.ค. 65พัทลุงSC2451
ผศ.ดร.มณฑล เลิศวรปรีชา
18 ส.ค. 65สงขลาชั้น2 ห้องถ่ายเอกสาร
นายฉัตรชัย สุนทะโก
11 ส.ค. 65พัทลุงอาจารย์ ดร.ปิ่นแก้ว ศิริวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาคณิตศาสตร์และสถิติ (เดิมห้อง อ.ไภษัช แซ่จู)
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี