ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
16 มี.ค. 66พัทลุงปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม
นางสาวชามาดา ชัยเจริญ
14 มี.ค. 66พัทลุงศก217
นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง
13 มี.ค. 66พัทลุงอาคารปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม
นางสาวชามาดา ชัยเจริญ
13 มี.ค. 66พัทลุงSC2 ชั้น2 ห้องน้ำหญิง2214
แม่บ้าน
13 มี.ค. 66พัทลุงSC2 ชั้น2 ห้องน้ำหญิง2214
แม่บ้าน
10 มี.ค. 66พัทลุงอาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นายกฤษณะ เรืองคล้าย
7 มี.ค. 66สงขลาSC435 และ SC333
นางสาวสาวิตรี อินทรพันธ์
7 มี.ค. 66สงขลาSC336
นางสาวสาวิตรี อินทรพันธ์
7 มี.ค. 66พัทลุงห้องประชุม SC1212 อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ SC 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
2 มี.ค. 66พัทลุงอาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ SC 2 (ห้องสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์) โต๊ะทำงาน นางสุธันยารัต ชูสง
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
2 มี.ค. 66พัทลุงSC2 ชั้น2 หน้าห้องน้ำ
แม่บ้าน
2 มี.ค. 66พัทลุงศูนย์เครื่องมือกลาง ศก 320
นายปิยพงษ์ ทองดำหยู
28 ก.พ. 66พัทลุงSc2 2408
นางสาวมาณี แก้วชนิด
28 ก.พ. 66พัทลุงSC2409
นางสาวชามาดา ชัยเจริญ
27 ก.พ. 66พัทลุงSC1/ชั้น 2/SC 1211
นางสาวนันท์นิชา คงมณี