ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
25 ก.พ. 65พัทลุงอาคารพลังงาน1
แม่บ้าน
25 ก.พ. 65พัทลุงอาคารพลังงาน1
แม่บ้าน
25 ก.พ. 65พัทลุงอาคารพลังงาน 2
แม่บ้าน
25 ก.พ. 65พัทลุงsc1 ชั้น 2 1203
นางสาวธัญลักษณ์ ทองพูน
24 ก.พ. 65พัทลุงโรงจอดรถ
นายปริญญา เทพสง
24 ก.พ. 65พัทลุงSC2/3/2307
รศ.ดร.ศรชัย อินทะไชย
24 ก.พ. 65พัทลุงห้องน้ำหญิง ชั้น 2 ตะวันตก
นางวรญา ไชยบัณฑิต
23 ก.พ. 65พัทลุงอาคารพืช
นางสาวมาณี แก้วชนิด
23 ก.พ. 65พัทลุงอาคารพืช(ห้องแลป 1)
นางสาวมาณี แก้วชนิด
23 ก.พ. 65พัทลุงอาคารพืช
นางสาวมาณี แก้วชนิด
23 ก.พ. 65พัทลุงอาคารพืช
นางสาวมาณี แก้วชนิด
23 ก.พ. 65พัทลุงSC2420
ผศ.ดร.พีรนาฏ คิดดี
22 ก.พ. 65พัทลุงห้องสำนักงานชั้น2
นายศรัณย์วิช บุษบา
22 ก.พ. 65พัทลุงSC1326
นายอาณัฐ พริกเล็ก
22 ก.พ. 65พัทลุงห้องติว ม. 4 โครงการ วมว.
นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร