ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
22 พ.ค. 66พัทลุงอาคารปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม
นางสาวชามาดา ชัยเจริญ
18 พ.ค. 66พัทลุงอาคารปฏิบัติการพลังงาน1/ชั้น2/ประตูออกระเบียง
นายธีรเดช ใหญ่บก
18 พ.ค. 66สงขลาSC319
นายฉัตรชัย สุนทะโก
18 พ.ค. 66พัทลุงSc1ชั้น4ห้อง1447
แม่บ้าน
18 พ.ค. 66พัทลุงSC2 ชั้น4
แม่บ้าน
17 พ.ค. 66พัทลุงSC2451
ผศ.ดร.มณฑล เลิศวรปรีชา
16 พ.ค. 66พัทลุงsc1ชั้น3
แม่บ้าน
15 พ.ค. 66พัทลุงลิฟท์ sc2
รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์
12 พ.ค. 66พัทลุงSc2 ชั้น4 ห้องน้ำหญิง
แม่บ้าน
12 พ.ค. 66พัทลุงSc2 ชั้น2 หน้าห้องน้ำ
แม่บ้าน
12 พ.ค. 66พัทลุงSC2 ชั้น3 ห้อง2304
แม่บ้าน
11 พ.ค. 66พัทลุงSC2212
นางสาวชามาดา ชัยเจริญ
9 พ.ค. 66พัทลุงsc2 ชั้น2 ตรงป้ายทางเดิน
แม่บ้าน
9 พ.ค. 66พัทลุงsc2 ชั้น2 ห้อง2225
แม่บ้าน
8 พ.ค. 66พัทลุงsc2306
นางสาวเรณู สีใหม่