ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
9 พ.ย. 63พัทลุงห้องครัว คณะวิทยาศาสตร์ 1
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
6 พ.ย. 63พัทลุงอาคาร SC2 ชั้น 4 ห้อง SC2446
ผศ.ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย์
2 พ.ย. 63พัทลุงอาคารพืช
นางสาวมาณี แก้วชนิด
29 ต.ค. 63พัทลุงSc2412
นางสาวมาณี แก้วชนิด
27 ต.ค. 63พัทลุงห้องเซิร์ฟเวอร์ SC1441
นายกฤษดา สุวรรณการณ์
26 ต.ค. 63พัทลุงฝากไว้กับพี่อี๊ด
อ.ดร.พนิตา สุมานะตระกูล
26 ต.ค. 63พัทลุงอาคารปฏิบัติการเคมีอุตสาหกรรม
อ.ดร.พนิตา สุมานะตระกูล
21 ต.ค. 63พัทลุงsc1/2/1212
ผศ.ดร.นิรมล จันทรชาติ
20 ต.ค. 63พัทลุงSC2212
นางสาวสุพัฒตรา เก้าศรีสุวรรณ
15 ต.ค. 63พัทลุงSC2207
นางสุธันยารัต ชูสง
15 ต.ค. 63พัทลุงSC2207
ผศ.ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ
14 ต.ค. 63พัทลุงห้องอ.พิมประภา
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
9 ต.ค. 63พัทลุงทางเดินหน้าห้องพักอาจารย์ฟิสิกส์
นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง
8 ต.ค. 63พัทลุงSc 2413
นางสาวมาณี แก้วชนิด
7 ต.ค. 63พัทลุงอาคารพืช
นางสาวมาณี แก้วชนิด