ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
10 ม.ค. 61พัทลุงSc2 ห้อง 2407
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
10 ม.ค. 61พัทลุงSC2 ห้อง 2407
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
10 ม.ค. 61พัทลุงSC1220
นายศรัณย์วิช บุษบา
10 ม.ค. 61พัทลุงห้อง sc1221
นายคทายุทธ์ คงมณี
9 ม.ค. 61พัทลุงห้องSC1212
นายปริญญา เทพสง
9 ม.ค. 61พัทลุงSC1448
อ.ดร.คณิดา สินใหม
9 ม.ค. 61พัทลุงSC1448
อ.ดร.คณิดา สินใหม
9 ม.ค. 61พัทลุงห้องสำนักงาน วมว.ชั้น1
นางสาวจุฬาพร โอทอง
8 ม.ค. 61พัทลุงsc1 ห้อง 1319
นางวรญา ไชยบัณฑิต
8 ม.ค. 61พัทลุงห้อง SC1418
นายกฤษดา สุวรรณการณ์
5 ม.ค. 61พัทลุงSC 2 ชั้น 5
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
4 ม.ค. 61พัทลุงห้อง SC2523 คณะวิทยาศาสตร์ 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
4 ม.ค. 61พัทลุงห้อง SC2521 คณะวิทยาศาสตร์ 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
4 ม.ค. 61พัทลุงห้องSC 2408 คณะวิทยาศาสตร์ 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
4 ม.ค. 61พัทลุงห้อง SC2409
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี