ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
28 มี.ค. 62พัทลุงsc 1348
นายสุเจนต์ พรหมเหมือน
25 มี.ค. 62สงขลาห้อง SC2441
ผศ.ดร.สุปาณี เลี้ยงพรพรรณ
25 มี.ค. 62พัทลุงSC1 ชั้น 5 ห้อง SC1503
นายศรัณย์วิช บุษบา
21 มี.ค. 62พัทลุงห้องพักทำงานอ.ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
20 มี.ค. 62พัทลุงห้องปฏิบัติการอาคารเคมีอุตสาหกรรม
อ.ดร.พนิตา สุมานะตระกูล
20 มี.ค. 62พัทลุงSC2351
นางจิราพร วรรณรักษ์
20 มี.ค. 62พัทลุงนางสาวชามาดา ชัยเจริญ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
20 มี.ค. 62พัทลุงนายกฤษณะ เรืองคล้าย อาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
20 มี.ค. 62พัทลุงนายพันธสิทธิ์ โชคสวัสดิกร อาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
20 มี.ค. 62พัทลุงห้องพัก ผศ.ดร.แจ่มจันทร์ เพชรศิริ คณะวิทยาสาสตร์ 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
20 มี.ค. 62พัทลุงห้องพัก ผศ.อานุช คีรีรัฐนิคม คณะวิทยาศาสตร 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
20 มี.ค. 62พัทลุงห้องพีกผศ.ดร.สุภฎา คีรีรัฐนิคม อาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
20 มี.ค. 62พัทลุงห้องพักอาจารย์วิกาญดา ทองเนื้อแข็ง คณะวิทยาศาสตร์ 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
20 มี.ค. 62พัทลุงห้องอ.ดร.นันทิดา สุธรรมวงศ์ SC 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
20 มี.ค. 62พัทลุงห้องพัก อ.ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี