ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
8 ม.ค. 66พัทลุงSC2420
ผศ.ดร.พีรนาฏ คิดดี
4 ม.ค. 66พัทลุงSc1 ห้อง 1203
นางสาววิลาวัลย์ รัตนทอง
4 ม.ค. 66พัทลุงSC1222
นายศรัณย์วิช บุษบา
3 ม.ค. 66พัทลุงSC2212
นางสาวชามาดา ชัยเจริญ
27 ธ.ค. 65พัทลุงศก.320
นายปิยพงษ์ ทองดำหยู
27 ธ.ค. 65พัทลุงSc2 ชั้น2 ห้องน้ำหญิง
แม่บ้าน
26 ธ.ค. 65พัทลุงศก 324
นายจิตรพล ประดิษฐธรรม
22 ธ.ค. 65พัทลุงSc2212
นางสาวมาณี แก้วชนิด
22 ธ.ค. 65พัทลุงBio5
นางสาวมาณี แก้วชนิด
22 ธ.ค. 65พัทลุงBio1
นางสาวมาณี แก้วชนิด
22 ธ.ค. 65พัทลุงSc2ชั้น2ห้อง 2211
แม่บ้าน
22 ธ.ค. 65พัทลุงSc2ชั้น2ห้องน้ำชาย
แม่บ้าน
22 ธ.ค. 65พัทลุงSc2ชั้น2ห้องน้ำหญิง
แม่บ้าน
22 ธ.ค. 65พัทลุงSc2ชั้น2ห้องน้ำหญิง
แม่บ้าน
22 ธ.ค. 65พัทลุงSc2 ชั้น2 ห้องน้ำชาย
แม่บ้าน