ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
3 ธ.ค. 61พัทลุงsc2 ห้อง2308
นางสาวเรณู สีใหม่
29 พ.ย. 61พัทลุงห้องคอมฯ ผศ.อุษา
นางจิราพร วรรณรักษ์
29 พ.ย. 61พัทลุงห้องพัฒนานิสิต (หลังน้ำตากผาสุข) อาคารวิทยาศาสตร์ 1
นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
28 พ.ย. 61พัทลุงSC1 ชั้น 5 ห้อง 1504
อ.อภิญญา รอดจันทร์
26 พ.ย. 61พัทลุงSC1 ชั้น 5 ห้อง 1513
ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ สังข์วิสุทธิ์
26 พ.ย. 61พัทลุงห้อง อ.ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
26 พ.ย. 61พัทลุงห้อง ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
26 พ.ย. 61พัทลุงห้องพัก อาจารย์ ดร.พีรนาฏ คิดดี
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
23 พ.ย. 61พัทลุงSC1 /4 / 1424
ผศ.ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม
21 พ.ย. 61พัทลุงอาคารพลังงาน
นางวรญา ไชยบัณฑิต
19 พ.ย. 61พัทลุงsc 2 ชั้น3 ห้อง2306
นางสาวเรณู สีใหม่
16 พ.ย. 61พัทลุงห้องพัก อ.เนตรนภา
นางจิราพร วรรณรักษ์
15 พ.ย. 61พัทลุงห้องเรียน SC1404
ผศ.ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์
15 พ.ย. 61พัทลุงห้องสำนักงานโครงการ วมว. ชั้น 1
นางสาวจุฬาพร โอทอง
13 พ.ย. 61พัทลุงห้องสำนักงาน SC1
นางพรสวรรค์ คงหนู